220
 เลขที่สมัครสอบ ชื่อ นามสกุล สาขาวิชา ชื่อสาขา คณะ กำหนดการสอบสัมภาษณ์
และตรวจสุขภาพ
1410226-3 ณัฐรินทร์ พิมพ์ใจใส 17102-2 บริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและการค้า (ม.6) - IBT คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ ดูกำหนดการ