221
 เลขที่สมัครสอบ ชื่อ นามสกุล สาขาวิชา ชื่อสาขา คณะ กำหนดการสอบสัมภาษณ์
และตรวจสุขภาพ
1230029-9 กีรติกร พลับพลา 01111-2 วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (ม.6) - CprE คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดูกำหนดการ
1210306-5 ณชนน เอี่ยมศรีเจริญ 01111-2 วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (ม.6) - CprE คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดูกำหนดการ
1210055-8 ธนภูมิ เทพวัลย์ 01111-2 วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (ม.6) - CprE คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดูกำหนดการ
1210278-6 นที เจวารี 01111-2 วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (ม.6) - CprE คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดูกำหนดการ
1210475-8 นรเศรษฐ์ กุวะลัย 01111-2 วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (ม.6) - CprE คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดูกำหนดการ
1210101-0 ปุณณภพ คูเจริญไพศาล 01111-2 วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (ม.6) - CprE คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดูกำหนดการ
1210469-1 พงศ์พัทธ์ พงษ์ศรี 01111-2 วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (ม.6) - CprE คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดูกำหนดการ
1210461-8 สฤษฏิ์พัฒน์ นิยมทอง 01111-2 วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (ม.6) - CprE คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดูกำหนดการ
1210115-0 อนาวิล เหล็งเอี่ยม 01111-2 วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (ม.6) - CprE คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดูกำหนดการ
1210345-3 อริญชัย สมบูรณ์ 01111-2 วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (ม.6) - CprE คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดูกำหนดการ