220
 เลขที่สมัครสอบ ชื่อ นามสกุล สาขาวิชา ชื่อสาขา คณะ กำหนดการสอบสัมภาษณ์
และตรวจสุขภาพ
1620011-5 ดวงกมล ฆังคมะโน 17101-3 การจัดการท่องเที่ยวและโรงแรม (ปวช.) - TH คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ ดูกำหนดการ
1410013-5 นรินทร์พร พาพวย 17101-3 การจัดการท่องเที่ยวและโรงแรม (ปวช.) - TH คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ ดูกำหนดการ