221
 เลขที่สมัครสอบ ชื่อ นามสกุล สาขาวิชา ชื่อสาขา คณะ กำหนดการสอบสัมภาษณ์
และตรวจสุขภาพ
1010143-4 กรกมล แสงมณี 13201-2 กระบวนการอุตสาหกรรมเคมีและสิ่งแวดล้อม (ม.6) - CIPE คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม ดูกำหนดการ
1110178-9 พัชนิดา ทาสี 13201-2 กระบวนการอุตสาหกรรมเคมีและสิ่งแวดล้อม (ม.6) - CIPE คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม ดูกำหนดการ