220
 เลขที่สมัครสอบ ชื่อ นามสกุล สาขาวิชา ชื่อสาขา คณะ กำหนดการสอบสัมภาษณ์
และตรวจสุขภาพ
1110734-9 ชัยวัฒน์ ต.วรพานิช 01114-3 วิศวกรรมขนถ่ายวัสดุ (ปวช.) - MHE คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดูกำหนดการ
1130001-9 ชุติพนธ์ อ่วมเอิบ 01114-3 วิศวกรรมขนถ่ายวัสดุ (ปวช.) - MHE คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดูกำหนดการ
1110395-9 ธีรวีร์ ทองประดิษฐ์ 01114-3 วิศวกรรมขนถ่ายวัสดุ (ปวช.) - MHE คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดูกำหนดการ
1110367-8 นัฐพงษ์ อัศวพิศิษฐ 01114-3 วิศวกรรมขนถ่ายวัสดุ (ปวช.) - MHE คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดูกำหนดการ
1110088-0 ปฏิภาณ แก้วนิมิตร 01114-3 วิศวกรรมขนถ่ายวัสดุ (ปวช.) - MHE คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดูกำหนดการ
1110280-3 ปัณณวิชญ์ ปรีสง่า 01114-3 วิศวกรรมขนถ่ายวัสดุ (ปวช.) - MHE คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดูกำหนดการ
1110456-9 วรัชชญา จันทร์วงษ์ 01114-3 วิศวกรรมขนถ่ายวัสดุ (ปวช.) - MHE คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดูกำหนดการ
1110391-8 วีรภัทร รับสิริ 01114-3 วิศวกรรมขนถ่ายวัสดุ (ปวช.) - MHE คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดูกำหนดการ