221
 เลขที่สมัครสอบ ชื่อ นามสกุล สาขาวิชา ชื่อสาขา คณะ กำหนดการสอบสัมภาษณ์
และตรวจสุขภาพ
2110062-3 ชาญวิทย์ สายเนตร 03426-0 เทคโนโลยีวิศวกรรมยานยนต์ - AmET-2R วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ดูกำหนดการ
2110211-6 โชคชัย แก้วไก่ 03426-0 เทคโนโลยีวิศวกรรมยานยนต์ - AmET-2R วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ดูกำหนดการ
2110245-4 ธนกฤต เซ่งย่อง 03426-0 เทคโนโลยีวิศวกรรมยานยนต์ - AmET-2R วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ดูกำหนดการ
2110054-0 ธนาวุฒิ น้อยชุมแพ 03426-0 เทคโนโลยีวิศวกรรมยานยนต์ - AmET-2R วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ดูกำหนดการ
2110229-8 นิตินัย บริบูรณ์นาคม 03426-0 เทคโนโลยีวิศวกรรมยานยนต์ - AmET-2R วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ดูกำหนดการ
2110172-0 ไพโรจน์ ตันสังวรณ์ 03426-0 เทคโนโลยีวิศวกรรมยานยนต์ - AmET-2R วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ดูกำหนดการ
2110026-8 ภูวเบศฐ์ ยาสมุทร 03426-0 เทคโนโลยีวิศวกรรมยานยนต์ - AmET-2R วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ดูกำหนดการ
2110234-8 วิริยะ วงค์บุตรดี 03426-0 เทคโนโลยีวิศวกรรมยานยนต์ - AmET-2R วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ดูกำหนดการ
2110070-6 สันติภาพ คงอยู่ 03426-0 เทคโนโลยีวิศวกรรมยานยนต์ - AmET-2R วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ดูกำหนดการ