220
 เลขที่สมัครสอบ ชื่อ นามสกุล สาขาวิชา ชื่อสาขา คณะ กำหนดการสอบสัมภาษณ์
และตรวจสุขภาพ
1210148-1 กิตติชัย กนกนทีสวัสดิ์ 04110-2 วิทยาการคอมพิวเตอร์ (ม.6) - CS คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ดูกำหนดการ
1010340-6 ธนกฤต โรจน์ศักดิ์ถาวร 04110-2 วิทยาการคอมพิวเตอร์ (ม.6) - CS คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ดูกำหนดการ
1210673-8 ธนกฤต สลีอ่อน 04110-2 วิทยาการคอมพิวเตอร์ (ม.6) - CS คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ดูกำหนดการ
1210635-7 ธิติพนธ์ สว่างศรี 04110-2 วิทยาการคอมพิวเตอร์ (ม.6) - CS คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ดูกำหนดการ
1010174-9 วงศกร เสนีวงศ์ ณ อยุธยา 04110-2 วิทยาการคอมพิวเตอร์ (ม.6) - CS คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ดูกำหนดการ