220
 เลขที่สมัครสอบ ชื่อ นามสกุล สาขาวิชา ชื่อสาขา คณะ กำหนดการสอบสัมภาษณ์
และตรวจสุขภาพ
1020004-6 ปิยนันท์ แสวงผล 06102-2 การจัดการอุตสาหกรรม (ม.6) - IM คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม ดูกำหนดการ
1620002-4 พัณณิตา พิลึก 06102-2 การจัดการอุตสาหกรรม (ม.6) - IM คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม ดูกำหนดการ