220
 เลขที่สมัครสอบ ชื่อ นามสกุล สาขาวิชา ชื่อสาขา คณะ กำหนดการสอบสัมภาษณ์
และตรวจสุขภาพ
1210400-6 ณัฏฐธิดา ราศรี 12106-2 เทคโนโลยีวิศวกรรมวัสดุและกระบวนการผลิต - แขนงวิชาวิศวกรรมพอลิเมอร์ - MPet คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ดูกำหนดการ
1030002-8 ธนวัต ดําสนิท 12106-2 เทคโนโลยีวิศวกรรมวัสดุและกระบวนการผลิต - แขนงวิชาวิศวกรรมพอลิเมอร์ - MPet คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ดูกำหนดการ
1110018-7 นัฐรินี ศรีมั่น 12106-2 เทคโนโลยีวิศวกรรมวัสดุและกระบวนการผลิต - แขนงวิชาวิศวกรรมพอลิเมอร์ - MPet คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ดูกำหนดการ
1130023-3 ภาวิณี แสงแก้ว 12106-2 เทคโนโลยีวิศวกรรมวัสดุและกระบวนการผลิต - แขนงวิชาวิศวกรรมพอลิเมอร์ - MPet คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ดูกำหนดการ