221
 เลขที่สมัครสอบ ชื่อ นามสกุล สาขาวิชา ชื่อสาขา คณะ กำหนดการสอบสัมภาษณ์
และตรวจสุขภาพ
1230008-3 ปภินวิช อินวัน 02106-3 วิศวกรรมไฟฟ้า (อิเล็กทรอนิกส์) (ปวช.) - TE-Elec. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ดูกำหนดการ
1210662-1 วสันต์ ขำเมือง 02106-3 วิศวกรรมไฟฟ้า (อิเล็กทรอนิกส์) (ปวช.) - TE-Elec. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ดูกำหนดการ