221
 เลขที่สมัครสอบ ชื่อ นามสกุล สาขาวิชา ชื่อสาขา คณะ กำหนดการสอบสัมภาษณ์
และตรวจสุขภาพ
1110429-6 Panuwit Chouykong 03104-3 เทคโนโลยีวิศวกรรมยานยนต์ (ปวช.) - AMET วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ดูกำหนดการ
1110664-8 จักรพรรดิ์ สาครเจริญ 03104-3 เทคโนโลยีวิศวกรรมยานยนต์ (ปวช.) - AMET วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ดูกำหนดการ
1110425-4 จักรรินทร์ สุขจำเริญ 03104-3 เทคโนโลยีวิศวกรรมยานยนต์ (ปวช.) - AMET วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ดูกำหนดการ
1110540-0 ฉัตราทิตย์ เทียนสุวรรณ 03104-3 เทคโนโลยีวิศวกรรมยานยนต์ (ปวช.) - AMET วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ดูกำหนดการ
1110119-3 ณัฐดนัย พชรพงศ์ธกรณ์ 03104-3 เทคโนโลยีวิศวกรรมยานยนต์ (ปวช.) - AMET วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ดูกำหนดการ
1110015-3 ธนวัฒน์ ศรีตองอ่อน 03104-3 เทคโนโลยีวิศวกรรมยานยนต์ (ปวช.) - AMET วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ดูกำหนดการ
1110380-1 ปิยวัฒน์ วาระมุลณี 03104-3 เทคโนโลยีวิศวกรรมยานยนต์ (ปวช.) - AMET วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ดูกำหนดการ
1110200-1 พีรพงษ์ หลงศิริ 03104-3 เทคโนโลยีวิศวกรรมยานยนต์ (ปวช.) - AMET วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ดูกำหนดการ
1110070-8 ศิรศักดิ์ เเผงเพชร 03104-3 เทคโนโลยีวิศวกรรมยานยนต์ (ปวช.) - AMET วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ดูกำหนดการ
1110618-4 สุวพิชญ์ จันทร์ศิริ 03104-3 เทคโนโลยีวิศวกรรมยานยนต์ (ปวช.) - AMET วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ดูกำหนดการ
1110666-3 อภิรักษ์ เอี่ยมสวน 03104-3 เทคโนโลยีวิศวกรรมยานยนต์ (ปวช.) - AMET วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ดูกำหนดการ