220
 เลขที่สมัครสอบ ชื่อ นามสกุล สาขาวิชา ชื่อสาขา คณะ กำหนดการสอบสัมภาษณ์
และตรวจสุขภาพ
1210226-5 เจษฎาภรณ์ บุญชม 02111-3 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ (หลักสูตร 5 ปี) - CED คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ดูกำหนดการ
1210421-2 ธนบดี ท่าผา 02111-3 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ (หลักสูตร 5 ปี) - CED คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ดูกำหนดการ
1210478-2 นัฐพร บัวทองสิงห์ 02111-3 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ (หลักสูตร 5 ปี) - CED คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ดูกำหนดการ
1210164-8 พัทธกานต์ สาทริยารัตน์กุล 02111-3 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ (หลักสูตร 5 ปี) - CED คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ดูกำหนดการ
1210233-1 เมธา ดวงมาลย์ 02111-3 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ (หลักสูตร 5 ปี) - CED คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ดูกำหนดการ
1210074-9 ศุภพล อนุกูล 02111-3 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ (หลักสูตร 5 ปี) - CED คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ดูกำหนดการ
1210269-5 สุณิสา สุดรอด 02111-3 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ (หลักสูตร 5 ปี) - CED คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ดูกำหนดการ
1210237-2 สุภารัตน์ พูลสวัสดิ์ 02111-3 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ (หลักสูตร 5 ปี) - CED คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ดูกำหนดการ
1210062-4 อนันต์ เจริญทรัพย์ 02111-3 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ (หลักสูตร 5 ปี) - CED คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ดูกำหนดการ
1210039-2 อัยยาสรรค์ เมืองไทยธัช 02111-3 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ (หลักสูตร 5 ปี) - CED คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ดูกำหนดการ