220
 เลขที่สมัครสอบ ชื่อ นามสกุล สาขาวิชา ชื่อสาขา คณะ กำหนดการสอบสัมภาษณ์
และตรวจสุขภาพ
1310174-6 กันตภณ ฉอ้อม 12107-2 เทคโนโลยีวิศวกรรมวัสดุและกระบวนการผลิต - แขนงวิชาวิศวกรรมโลหะการ  - MPet คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ดูกำหนดการ
1230019-0 ณัชพล อรุณชาติ 12107-2 เทคโนโลยีวิศวกรรมวัสดุและกระบวนการผลิต - แขนงวิชาวิศวกรรมโลหะการ  - MPet คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ดูกำหนดการ
1130018-3 บงการ มาฉิม 12107-2 เทคโนโลยีวิศวกรรมวัสดุและกระบวนการผลิต - แขนงวิชาวิศวกรรมโลหะการ  - MPet คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ดูกำหนดการ