221
 เลขที่สมัครสอบ ชื่อ นามสกุล สาขาวิชา ชื่อสาขา คณะ กำหนดการสอบสัมภาษณ์
และตรวจสุขภาพ
1210443-6 ธีรภัทร ศิริรักษ์ 03115-2 เทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ แขนงวิชาคอมพิวเตอร์ (ม.6) - ENET (C) วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ดูกำหนดการ
1010223-4 พันธกร แสงจินดา 03115-2 เทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ แขนงวิชาคอมพิวเตอร์ (ม.6) - ENET (C) วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ดูกำหนดการ
1210722-3 พีรวิชญ์ อนันต์สุขธรรม 03115-2 เทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ แขนงวิชาคอมพิวเตอร์ (ม.6) - ENET (C) วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ดูกำหนดการ
1010173-1 ยชญ์อนันต์ พิชญานนทพัฒน์ 03115-2 เทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ แขนงวิชาคอมพิวเตอร์ (ม.6) - ENET (C) วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ดูกำหนดการ
1210393-3 วิวรรธน์ จงสมจิตต์ 03115-2 เทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ แขนงวิชาคอมพิวเตอร์ (ม.6) - ENET (C) วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ดูกำหนดการ