220
 เลขที่สมัครสอบ ชื่อ นามสกุล สาขาวิชา ชื่อสาขา คณะ กำหนดการสอบสัมภาษณ์
และตรวจสุขภาพ
1510114-0 กิรินท์ จันทร์วงษ์ 11104-2 สถาปัตยกรรม (ม.6) - Arch. คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ ดูกำหนดการ
1510066-2 ชนภัทร์ ฤกษ์ดี 11104-2 สถาปัตยกรรม (ม.6) - Arch. คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ ดูกำหนดการ
1510102-5 ชลธร ศรไชยากร 11104-2 สถาปัตยกรรม (ม.6) - Arch. คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ ดูกำหนดการ
1510078-7 ชัญญา ขาวสำอางค์ 11104-2 สถาปัตยกรรม (ม.6) - Arch. คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ ดูกำหนดการ
1510120-7 ณพวุฒิ กอเจริญรัตน์ 11104-2 สถาปัตยกรรม (ม.6) - Arch. คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ ดูกำหนดการ
1510132-2 ณัฐพร ตรีอินทอง 11104-2 สถาปัตยกรรม (ม.6) - Arch. คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ ดูกำหนดการ
1510097-7 ณัฐวุฒิ อิสมาแอลการีมี 11104-2 สถาปัตยกรรม (ม.6) - Arch. คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ ดูกำหนดการ
1510008-4 ณิชา ศรีอัมพร 11104-2 สถาปัตยกรรม (ม.6) - Arch. คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ ดูกำหนดการ
1510138-9 ดวงกมล เป้าชัง 11104-2 สถาปัตยกรรม (ม.6) - Arch. คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ ดูกำหนดการ
1510048-0 ธัญภัค อัสโย 11104-2 สถาปัตยกรรม (ม.6) - Arch. คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ ดูกำหนดการ
1510084-5 ธันย์ชนก มาละเงิน 11104-2 สถาปัตยกรรม (ม.6) - Arch. คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ ดูกำหนดการ
1510072-0 นพรุจ สายทอง 11104-2 สถาปัตยกรรม (ม.6) - Arch. คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ ดูกำหนดการ
1510055-5 นภัสนันท์ สุวรรณภักดี 11104-2 สถาปัตยกรรม (ม.6) - Arch. คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ ดูกำหนดการ
1510020-9 นิธิศ อาริยปัญญาสถาพร 11104-2 สถาปัตยกรรม (ม.6) - Arch. คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ ดูกำหนดการ
1510006-8 ปราณนต์ เทพรักษา 11104-2 สถาปัตยกรรม (ม.6) - Arch. คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ ดูกำหนดการ
1510133-0 ปวเรศ ลาภาวชิรากูล 11104-2 สถาปัตยกรรม (ม.6) - Arch. คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ ดูกำหนดการ
1510105-8 ปัณฑิตา ปิติมล 11104-2 สถาปัตยกรรม (ม.6) - Arch. คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ ดูกำหนดการ
1510090-2 ปาณัสม์ ไรวงษ์ 11104-2 สถาปัตยกรรม (ม.6) - Arch. คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ ดูกำหนดการ
1510093-6 ปุณบพิธ แวดวงทอง 11104-2 สถาปัตยกรรม (ม.6) - Arch. คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ ดูกำหนดการ
1510095-1 พงศธร เที่ยงแท้ 11104-2 สถาปัตยกรรม (ม.6) - Arch. คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ ดูกำหนดการ
1510059-7 พนิตนันท์ ปิยะวิเศษพัฒน์ 11104-2 สถาปัตยกรรม (ม.6) - Arch. คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ ดูกำหนดการ
1510109-0 พิมลรัตน์ คล้ายคลึง 11104-2 สถาปัตยกรรม (ม.6) - Arch. คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ ดูกำหนดการ
1510011-8 พีระพัฒน์ บุญปัญญา 11104-2 สถาปัตยกรรม (ม.6) - Arch. คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ ดูกำหนดการ
1510124-9 ภัคจิรา รัตนคช 11104-2 สถาปัตยกรรม (ม.6) - Arch. คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ ดูกำหนดการ
1510096-9 ภัทรวรรณ ยศบรรดาศักดิ์ 11104-2 สถาปัตยกรรม (ม.6) - Arch. คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ ดูกำหนดการ
1510128-0 ภูวเดช สารทอง 11104-2 สถาปัตยกรรม (ม.6) - Arch. คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ ดูกำหนดการ
1510033-2 วิศรุต พิมพ์พิสุทธิกุล 11104-2 สถาปัตยกรรม (ม.6) - Arch. คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ ดูกำหนดการ
1510076-1 ศริมน เลิศไกร 11104-2 สถาปัตยกรรม (ม.6) - Arch. คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ ดูกำหนดการ
1510104-1 สมิต ทองศิริไทย 11104-2 สถาปัตยกรรม (ม.6) - Arch. คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ ดูกำหนดการ
1510081-1 อัคคณัฐ ชัยวัฒน์ 11104-2 สถาปัตยกรรม (ม.6) - Arch. คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ ดูกำหนดการ