221
 เลขที่สมัครสอบ ชื่อ นามสกุล สาขาวิชา ชื่อสาขา คณะ กำหนดการสอบสัมภาษณ์
และตรวจสุขภาพ
1110318-1 กฤติน สุขศรี 01113-2 วิศวกรรมอุตสาหการ (ม.6) - IE คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดูกำหนดการ
1110715-8 เก็จตะวัน ปานนิล 01113-2 วิศวกรรมอุตสาหการ (ม.6) - IE คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดูกำหนดการ
1110495-7 ขวัญณิชา อาจณรงค์ 01113-2 วิศวกรรมอุตสาหการ (ม.6) - IE คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดูกำหนดการ
1110508-7 คีตสร ประเสริฐ 01113-2 วิศวกรรมอุตสาหการ (ม.6) - IE คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดูกำหนดการ
1110291-0 ชานนท์ เชื้อแก้ว 01113-2 วิศวกรรมอุตสาหการ (ม.6) - IE คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดูกำหนดการ
1110330-6 ณัฐชนน ธาดาธนานันท์ 01113-2 วิศวกรรมอุตสาหการ (ม.6) - IE คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดูกำหนดการ
1110362-9 ณัฐวัฒก์ พนมนิเวศน์ 01113-2 วิศวกรรมอุตสาหการ (ม.6) - IE คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดูกำหนดการ
1110575-6 ณัฐวัตร จารุขจรรัตน์ 01113-2 วิศวกรรมอุตสาหการ (ม.6) - IE คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดูกำหนดการ
1110638-2 ธณาพร ดวงทองดี 01113-2 วิศวกรรมอุตสาหการ (ม.6) - IE คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดูกำหนดการ
1110519-4 ธนวัฒน์ หินกล้า 01113-2 วิศวกรรมอุตสาหการ (ม.6) - IE คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดูกำหนดการ
1110704-2 ธนัชพร ประยูรภูริพันธุ์ 01113-2 วิศวกรรมอุตสาหการ (ม.6) - IE คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดูกำหนดการ
1110042-7 ปรียา สอาดศรี 01113-2 วิศวกรรมอุตสาหการ (ม.6) - IE คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดูกำหนดการ
1110279-5 ภูธิป บุญญรัตน์ 01113-2 วิศวกรรมอุตสาหการ (ม.6) - IE คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดูกำหนดการ
1110512-9 ภูมิ ขุนสุข 01113-2 วิศวกรรมอุตสาหการ (ม.6) - IE คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดูกำหนดการ
1110393-4 เมธาสิทธิ์ บัวพันธ์ 01113-2 วิศวกรรมอุตสาหการ (ม.6) - IE คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดูกำหนดการ
1110358-7 วรเมธ แสงอุ่น 01113-2 วิศวกรรมอุตสาหการ (ม.6) - IE คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดูกำหนดการ
1110430-4 วรัญญู อินทรทรัพย์ 01113-2 วิศวกรรมอุตสาหการ (ม.6) - IE คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดูกำหนดการ
1110045-0 วริทธิ์ ศรีวัฒนากุล 01113-2 วิศวกรรมอุตสาหการ (ม.6) - IE คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดูกำหนดการ
1110438-7 สวิตต์ พึ่งเจษฎา 01113-2 วิศวกรรมอุตสาหการ (ม.6) - IE คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดูกำหนดการ
1110256-3 อภิสรา บุญเต็ม 01113-2 วิศวกรรมอุตสาหการ (ม.6) - IE คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดูกำหนดการ