221
 เลขที่สมัครสอบ ชื่อ นามสกุล สาขาวิชา ชื่อสาขา คณะ กำหนดการสอบสัมภาษณ์
และตรวจสุขภาพ
1130028-2 จุฑาทิพย์ โพธิ์ทอง 12108-2 เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการและโลจิสติกส์ (ม.6) - ILet คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ดูกำหนดการ
1030010-1 สุพักตร์ชา รักษาทรัพย์ 12108-2 เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการและโลจิสติกส์ (ม.6) - ILet คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ดูกำหนดการ