220
 เลขที่สมัครสอบ ชื่อ นามสกุล สาขาวิชา ชื่อสาขา คณะ กำหนดการสอบสัมภาษณ์
และตรวจสุขภาพ
1110405-6 ณัฐพล อำมะลาใบ 02102-2 วิศวกรรมการผลิตและอุตสาหการ (ม.6) - TP คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ดูกำหนดการ
1110490-8 ปนัดดา สมคำศรี 02102-2 วิศวกรรมการผลิตและอุตสาหการ (ม.6) - TP คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ดูกำหนดการ