221
 เลขที่สมัครสอบ ชื่อ นามสกุล สาขาวิชา ชื่อสาขา คณะ กำหนดการสอบสัมภาษณ์
และตรวจสุขภาพ
1130011-8 กัญญารัตน์ โพธิ์ศรี 12105-2 เทคโนโลยีวิศวกรรมกระบวนการเคมี - CPet คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ดูกำหนดการ
1130010-0 ภัทรชนก เรืองสิยานันท์ 12105-2 เทคโนโลยีวิศวกรรมกระบวนการเคมี - CPet คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ดูกำหนดการ
1130034-0 สุดธิดา อินธิแสง 12105-2 เทคโนโลยีวิศวกรรมกระบวนการเคมี - CPet คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ดูกำหนดการ
1110048-4 สุรพศ ขาวคม 12105-2 เทคโนโลยีวิศวกรรมกระบวนการเคมี - CPet คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ดูกำหนดการ