221
 เลขที่สมัครสอบ ชื่อ นามสกุล สาขาวิชา ชื่อสาขา คณะ กำหนดการสอบสัมภาษณ์
และตรวจสุขภาพ
2010004-6 จักรพันธ์ คำพูมี 04302-0 ฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์ - กลุ่มวิชาอุปกรณ์การแพทย์ - IMIs-R คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ดูกำหนดการ
2010008-7 ชลสิทธิ์ แก้วชูศรี 04302-0 ฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์ - กลุ่มวิชาอุปกรณ์การแพทย์ - IMIs-R คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ดูกำหนดการ
2010007-9 ธัญพิสิษฐ์ สุทธพันธ์ 04302-0 ฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์ - กลุ่มวิชาอุปกรณ์การแพทย์ - IMIs-R คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ดูกำหนดการ
2110056-5 ธีภพ แย้มเลี้ยง 04302-0 ฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์ - กลุ่มวิชาอุปกรณ์การแพทย์ - IMIs-R คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ดูกำหนดการ
3210007-5 ธีร์ธวัช ตาธุวัน 04302-0 ฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์ - กลุ่มวิชาอุปกรณ์การแพทย์ - IMIs-R คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ดูกำหนดการ
2010015-2 นันทวุฒิ และตี 04302-0 ฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์ - กลุ่มวิชาอุปกรณ์การแพทย์ - IMIs-R คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ดูกำหนดการ
2110222-3 เบ็ญจวรรณ์ พระรักษา 04302-0 ฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์ - กลุ่มวิชาอุปกรณ์การแพทย์ - IMIs-R คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ดูกำหนดการ
2210033-3 วรชิต กาบมาลี 04302-0 ฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์ - กลุ่มวิชาอุปกรณ์การแพทย์ - IMIs-R คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ดูกำหนดการ
2010028-5 ศรัญญา วงศ์หาญ 04302-0 ฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์ - กลุ่มวิชาอุปกรณ์การแพทย์ - IMIs-R คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ดูกำหนดการ
2010005-3 สมบัติ สุขสงวน 04302-0 ฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์ - กลุ่มวิชาอุปกรณ์การแพทย์ - IMIs-R คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ดูกำหนดการ
2210107-5 อนุวรรธน์ อ้นสะอาด 04302-0 ฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์ - กลุ่มวิชาอุปกรณ์การแพทย์ - IMIs-R คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ดูกำหนดการ
2010006-1 อิสริยา สุขยิ่ง 04302-0 ฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์ - กลุ่มวิชาอุปกรณ์การแพทย์ - IMIs-R คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ดูกำหนดการ
2110131-6 อุ้มบุญ พิลึก 04302-0 ฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์ - กลุ่มวิชาอุปกรณ์การแพทย์ - IMIs-R คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ดูกำหนดการ