221
 เลขที่สมัครสอบ ชื่อ นามสกุล สาขาวิชา ชื่อสาขา คณะ กำหนดการสอบสัมภาษณ์
และตรวจสุขภาพ
1110574-9 กฤษนันท์ นรดี 02101-3 วิศวกรรมเครื่องกล (ปวช.) - TM คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ดูกำหนดการ
1110476-7 ณัฐนันท์ ชูช่วย 02101-3 วิศวกรรมเครื่องกล (ปวช.) - TM คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ดูกำหนดการ
1110651-5 ณัฐภัทร เหลืองอ่อน 02101-3 วิศวกรรมเครื่องกล (ปวช.) - TM คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ดูกำหนดการ
1110732-3 นรินทร์ กาวี 02101-3 วิศวกรรมเครื่องกล (ปวช.) - TM คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ดูกำหนดการ
1110327-2 นัทธ์อานันท์ สีทินอยู่ 02101-3 วิศวกรรมเครื่องกล (ปวช.) - TM คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ดูกำหนดการ
1110118-5 บัญชา อบชื่น 02101-3 วิศวกรรมเครื่องกล (ปวช.) - TM คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ดูกำหนดการ
1110480-9 พลกฤต มีกรูด 02101-3 วิศวกรรมเครื่องกล (ปวช.) - TM คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ดูกำหนดการ
1110257-1 วรณยศ วงษ์รักไทย 02101-3 วิศวกรรมเครื่องกล (ปวช.) - TM คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ดูกำหนดการ
1110321-5 วรรณวัฒน์ แก้วใหญ่ 02101-3 วิศวกรรมเครื่องกล (ปวช.) - TM คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ดูกำหนดการ
1110268-8 สิทธิโชค มัยยะ 02101-3 วิศวกรรมเครื่องกล (ปวช.) - TM คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ดูกำหนดการ
1110060-9 อชิตพล พิเภก 02101-3 วิศวกรรมเครื่องกล (ปวช.) - TM คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ดูกำหนดการ
1110009-6 อิสสรินทร์ จันทร์แสงรัตน์ 02101-3 วิศวกรรมเครื่องกล (ปวช.) - TM คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ดูกำหนดการ