220
 เลขที่สมัครสอบ ชื่อ นามสกุล สาขาวิชา ชื่อสาขา คณะ กำหนดการสอบสัมภาษณ์
และตรวจสุขภาพ
1210366-9 คณิน บุตรศรีภูมิ 12101-2 เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้าและอัตโนมัติ - แขนงวิชาวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง (ม.6) - EAet คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ดูกำหนดการ
1210641-5 เจษฎาภรณ์ เกตุสวัสดิ์ 12101-2 เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้าและอัตโนมัติ - แขนงวิชาวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง (ม.6) - EAet คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ดูกำหนดการ
1210557-3 พลอยไพลิน พรหมสิงห์ 12101-2 เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้าและอัตโนมัติ - แขนงวิชาวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง (ม.6) - EAet คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ดูกำหนดการ
1230015-8 วราทิพย์ ดุษดี 12101-2 เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้าและอัตโนมัติ - แขนงวิชาวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง (ม.6) - EAet คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ดูกำหนดการ
1210266-1 สุวิมล มูลลา 12101-2 เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้าและอัตโนมัติ - แขนงวิชาวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง (ม.6) - EAet คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ดูกำหนดการ