220
 เลขที่สมัครสอบ ชื่อ นามสกุล สาขาวิชา ชื่อสาขา คณะ กำหนดการสอบสัมภาษณ์
และตรวจสุขภาพ
1110672-1 ไชยวัฒน์ คินขุนทด 02103-3 วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ (ปวช.) - TT-M คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ดูกำหนดการ
1110189-6 ณัฐพล ค่อมบุญ 02103-3 วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ (ปวช.) - TT-M คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ดูกำหนดการ