221
 เลขที่สมัครสอบ ชื่อ นามสกุล สาขาวิชา ชื่อสาขา คณะ กำหนดการสอบสัมภาษณ์
และตรวจสุขภาพ
2210120-8 เติมศักดิ์ รักษาวงศ์ 03327-0 เทคโนโลยีวิศวกรรมการทำความเย็นและการปรับอากาศ - RAET - 2T วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ดูกำหนดการ
2010020-2 สิทธิชัย ศรีโมอ่อน 03327-0 เทคโนโลยีวิศวกรรมการทำความเย็นและการปรับอากาศ - RAET - 2T วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ดูกำหนดการ
2210251-1 สุทธิเกียรติ สุรกิตติพงศ์ 03327-0 เทคโนโลยีวิศวกรรมการทำความเย็นและการปรับอากาศ - RAET - 2T วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ดูกำหนดการ
2010011-1 อภิสิทธิ์ สาหร่ายทองคำ 03327-0 เทคโนโลยีวิศวกรรมการทำความเย็นและการปรับอากาศ - RAET - 2T วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ดูกำหนดการ