220
 เลขที่สมัครสอบ ชื่อ นามสกุล สาขาวิชา ชื่อสาขา คณะ กำหนดการสอบสัมภาษณ์
และตรวจสุขภาพ
1030008-5 วรรณษา บุญทิม 13102-2 เทคโนโลยีพลังงานและการจัดการ (ม.6) - ETAM คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม ดูกำหนดการ
1110503-8 ศิริประภา กลิ่นพิกุล 13102-2 เทคโนโลยีพลังงานและการจัดการ (ม.6) - ETAM คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม ดูกำหนดการ
1210646-4 อดุลย์ ดิษเจริญ 13102-2 เทคโนโลยีพลังงานและการจัดการ (ม.6) - ETAM คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม ดูกำหนดการ