220
 เลขที่สมัครสอบ ชื่อ นามสกุล สาขาวิชา ชื่อสาขา คณะ กำหนดการสอบสัมภาษณ์
และตรวจสุขภาพ
1310091-2 กลวัชร มาฉิมมี 01117-2 วิศวกรรมวัสดุเชิงนวัตกรรม (หลักสูตรนานาชาติ) (ม.6) - I-IME คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดูกำหนดการ
1110684-6 กัญญารัตน์ ตาสี 01117-2 วิศวกรรมวัสดุเชิงนวัตกรรม (หลักสูตรนานาชาติ) (ม.6) - I-IME คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดูกำหนดการ
1210699-3 เมธาสินี เชวงศักดิ์โสภาคย์ 01117-2 วิศวกรรมวัสดุเชิงนวัตกรรม (หลักสูตรนานาชาติ) (ม.6) - I-IME คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดูกำหนดการ