220
 เลขที่สมัครสอบ ชื่อ นามสกุล สาขาวิชา ชื่อสาขา คณะ กำหนดการสอบสัมภาษณ์
และตรวจสุขภาพ
1410052-3 กิตติเชษฐ์ วรเศรษฐ์อัคร 11102-3 ออกแบบผลิตภัณฑ์นวัตกรรมเซรามิกส์ (ปวช.) - CI.D คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ ดูกำหนดการ
1410191-9 จีราวรรณ สุวรรณเกิด 11102-3 ออกแบบผลิตภัณฑ์นวัตกรรมเซรามิกส์ (ปวช.) - CI.D คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ ดูกำหนดการ
1410221-4 นิธิพงศ์ นาครัชตะอมร 11102-3 ออกแบบผลิตภัณฑ์นวัตกรรมเซรามิกส์ (ปวช.) - CI.D คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ ดูกำหนดการ
1410115-8 พิมพา โสภาค 11102-3 ออกแบบผลิตภัณฑ์นวัตกรรมเซรามิกส์ (ปวช.) - CI.D คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ ดูกำหนดการ
1410101-8 เสาวลักษณ์ อภิเดช 11102-3 ออกแบบผลิตภัณฑ์นวัตกรรมเซรามิกส์ (ปวช.) - CI.D คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ ดูกำหนดการ