220
 เลขที่สมัครสอบ ชื่อ นามสกุล สาขาวิชา ชื่อสาขา คณะ กำหนดการสอบสัมภาษณ์
และตรวจสุขภาพ
1510137-1 จิโรจ สุขขัง 11104-3 สถาปัตยกรรม (ปวช.) - Arch. คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ ดูกำหนดการ
1510044-9 ญาณิศา โยธาภักดี 11104-3 สถาปัตยกรรม (ปวช.) - Arch. คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ ดูกำหนดการ
1510061-3 เตร์ธนิน เมืองแสน 11104-3 สถาปัตยกรรม (ปวช.) - Arch. คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ ดูกำหนดการ
1510003-5 ธนวัฒน์ สิทธิสุทธิ์ 11104-3 สถาปัตยกรรม (ปวช.) - Arch. คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ ดูกำหนดการ
1510030-8 บูรพา เงินเขียว 11104-3 สถาปัตยกรรม (ปวช.) - Arch. คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ ดูกำหนดการ
1510007-6 พรรวษา กล่อมเกลี้ยง 11104-3 สถาปัตยกรรม (ปวช.) - Arch. คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ ดูกำหนดการ
1510127-2 พลสัณย์ จันทร์ทัน 11104-3 สถาปัตยกรรม (ปวช.) - Arch. คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ ดูกำหนดการ
1510024-1 สรวิชญ์ ลาภลมูล 11104-3 สถาปัตยกรรม (ปวช.) - Arch. คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ ดูกำหนดการ
1510052-2 สุกัญญา? ไชยสีทา 11104-3 สถาปัตยกรรม (ปวช.) - Arch. คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ ดูกำหนดการ
1510094-4 สุขสันต์ วงษ์นุรักษ์ 11104-3 สถาปัตยกรรม (ปวช.) - Arch. คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ ดูกำหนดการ
1510046-4 อรุโณทัย ปานสีทอง 11104-3 สถาปัตยกรรม (ปวช.) - Arch. คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ ดูกำหนดการ