221
 เลขที่สมัครสอบ ชื่อ นามสกุล สาขาวิชา ชื่อสาขา คณะ กำหนดการสอบสัมภาษณ์
และตรวจสุขภาพ
1010172-3 จตุรวิทย์ เจนเจริญพร 03110-2 เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ แขนงวิชาการผลิตเครื่องเรือน (ม.6) - InET (F) วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ดูกำหนดการ
1310130-8 จิรกฤต ทองเพณี 03110-2 เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ แขนงวิชาการผลิตเครื่องเรือน (ม.6) - InET (F) วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ดูกำหนดการ
1110143-3 ชญานนท์ สงประเสริฐ 03110-2 เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ แขนงวิชาการผลิตเครื่องเรือน (ม.6) - InET (F) วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ดูกำหนดการ
1010283-8 ณัฐพล บริสุทธิ์ 03110-2 เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ แขนงวิชาการผลิตเครื่องเรือน (ม.6) - InET (F) วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ดูกำหนดการ
1310059-9 นวสรณ์ สุขเอม 03110-2 เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ แขนงวิชาการผลิตเครื่องเรือน (ม.6) - InET (F) วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ดูกำหนดการ
1010239-0 พฤทธ์พงษ์ พรชัยธนะภูมิ 03110-2 เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ แขนงวิชาการผลิตเครื่องเรือน (ม.6) - InET (F) วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ดูกำหนดการ
1020003-8 รพีพรรณ โยงรัมย์ 03110-2 เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ แขนงวิชาการผลิตเครื่องเรือน (ม.6) - InET (F) วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ดูกำหนดการ