220
 เลขที่สมัครสอบ ชื่อ นามสกุล สาขาวิชา ชื่อสาขา คณะ กำหนดการสอบสัมภาษณ์
และตรวจสุขภาพ
1010366-1 กมลทิพย์ บุญเรือง 14102-2 การบัญชี (ม.6) - BAcc คณะบริหารธุรกิจและศึกษาทั่วไป ดูกำหนดการ
1610157-8 กิตติธัช กลั่นวารี 14102-2 การบัญชี (ม.6) - BAcc คณะบริหารธุรกิจและศึกษาทั่วไป ดูกำหนดการ
1410161-2 โชติกา สุธาทรัพย์ 14102-2 การบัญชี (ม.6) - BAcc คณะบริหารธุรกิจและศึกษาทั่วไป ดูกำหนดการ
1210261-2 ปิติพล แย้มมาก 14102-2 การบัญชี (ม.6) - BAcc คณะบริหารธุรกิจและศึกษาทั่วไป ดูกำหนดการ
1630016-2 ภัทรภรณ์ แจ่มศิริรัตน์ 14102-2 การบัญชี (ม.6) - BAcc คณะบริหารธุรกิจและศึกษาทั่วไป ดูกำหนดการ