220
 เลขที่สมัครสอบ ชื่อ นามสกุล สาขาวิชา ชื่อสาขา คณะ กำหนดการสอบสัมภาษณ์
และตรวจสุขภาพ
1110242-3 กฤติยา ขำสร้อยทอง 03102-3 เทคโนโลยีวิศวกรรมการเชื่อม (ปวช.) - WDET วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ดูกำหนดการ
1110463-5 กุลธัฒ จันทรอุทัย 03102-3 เทคโนโลยีวิศวกรรมการเชื่อม (ปวช.) - WDET วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ดูกำหนดการ
1110375-1 ไกรวิชญ์ ถิ่นพุทรา 03102-3 เทคโนโลยีวิศวกรรมการเชื่อม (ปวช.) - WDET วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ดูกำหนดการ
1110442-9 ชลชาติ เกตุประดิษฐ 03102-3 เทคโนโลยีวิศวกรรมการเชื่อม (ปวช.) - WDET วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ดูกำหนดการ
1110041-9 ชาญวิทย์ คงพริ้ว 03102-3 เทคโนโลยีวิศวกรรมการเชื่อม (ปวช.) - WDET วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ดูกำหนดการ
1110183-9 เชสเตอร์ เซอเว เพดเดอร์สัน 03102-3 เทคโนโลยีวิศวกรรมการเชื่อม (ปวช.) - WDET วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ดูกำหนดการ
1110584-8 ณัฏฐ์ ไพศาลพัฒนพาณิชย์ 03102-3 เทคโนโลยีวิศวกรรมการเชื่อม (ปวช.) - WDET วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ดูกำหนดการ
1110531-9 ณัฐชนน หนูรัตน์ 03102-3 เทคโนโลยีวิศวกรรมการเชื่อม (ปวช.) - WDET วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ดูกำหนดการ
1110215-9 ธนกร เอ่งฉ้วน 03102-3 เทคโนโลยีวิศวกรรมการเชื่อม (ปวช.) - WDET วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ดูกำหนดการ
1110676-2 นัฏฐวัฒน์ ศรีคำขลิบ 03102-3 เทคโนโลยีวิศวกรรมการเชื่อม (ปวช.) - WDET วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ดูกำหนดการ
1110282-9 ภวัต วรรณศร 03102-3 เทคโนโลยีวิศวกรรมการเชื่อม (ปวช.) - WDET วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ดูกำหนดการ
1110670-5 ภัทรพร พุทธสกุลมงคล 03102-3 เทคโนโลยีวิศวกรรมการเชื่อม (ปวช.) - WDET วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ดูกำหนดการ
1110248-0 สมพร บุญยินดี 03102-3 เทคโนโลยีวิศวกรรมการเชื่อม (ปวช.) - WDET วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ดูกำหนดการ
1110403-1 อนุชิต ศรีอนุต 03102-3 เทคโนโลยีวิศวกรรมการเชื่อม (ปวช.) - WDET วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ดูกำหนดการ