220
 เลขที่สมัครสอบ ชื่อ นามสกุล สาขาวิชา ชื่อสาขา คณะ กำหนดการสอบสัมภาษณ์
และตรวจสุขภาพ
1210463-4 กฤตภาส ชัยยะ 01109-2 วิศวกรรมไฟฟ้า (แขนงวิศวกรรมโทรคมนาคม) (ม.6) - EE คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดูกำหนดการ
1210736-3 กษิตดิษ คุ้มวงศ์ภิญโญ 01109-2 วิศวกรรมไฟฟ้า (แขนงวิศวกรรมโทรคมนาคม) (ม.6) - EE คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดูกำหนดการ
1210078-0 เฉลิมพล ลี้สกุลปราณ 01109-2 วิศวกรรมไฟฟ้า (แขนงวิศวกรรมโทรคมนาคม) (ม.6) - EE คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดูกำหนดการ
1210589-6 ชยพัทธ์ สุขจันทร์ 01109-2 วิศวกรรมไฟฟ้า (แขนงวิศวกรรมโทรคมนาคม) (ม.6) - EE คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดูกำหนดการ
1210125-9 ณฐพล เขมาภิรักษ์ 01109-2 วิศวกรรมไฟฟ้า (แขนงวิศวกรรมโทรคมนาคม) (ม.6) - EE คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดูกำหนดการ
1210325-5 ณัชพล โอนอิง 01109-2 วิศวกรรมไฟฟ้า (แขนงวิศวกรรมโทรคมนาคม) (ม.6) - EE คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดูกำหนดการ
1220011-9 ณัฐพงษ์ สุขชื่น 01109-2 วิศวกรรมไฟฟ้า (แขนงวิศวกรรมโทรคมนาคม) (ม.6) - EE คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดูกำหนดการ
1210416-2 นูธร์ สุนทรจินดา 01109-2 วิศวกรรมไฟฟ้า (แขนงวิศวกรรมโทรคมนาคม) (ม.6) - EE คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดูกำหนดการ
1230023-2 ปัณณทัต รัตนวุฒิยากร 01109-2 วิศวกรรมไฟฟ้า (แขนงวิศวกรรมโทรคมนาคม) (ม.6) - EE คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดูกำหนดการ
1210588-8 พลอยนวล ชนะบุญ 01109-2 วิศวกรรมไฟฟ้า (แขนงวิศวกรรมโทรคมนาคม) (ม.6) - EE คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดูกำหนดการ
1210286-9 ศดานันท์ สุขเสมอ 01109-2 วิศวกรรมไฟฟ้า (แขนงวิศวกรรมโทรคมนาคม) (ม.6) - EE คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดูกำหนดการ
1210084-8 ศรัณย์ จงเพิ่มทรัพย์ 01109-2 วิศวกรรมไฟฟ้า (แขนงวิศวกรรมโทรคมนาคม) (ม.6) - EE คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดูกำหนดการ
1210295-0 ศุภวิชญ์ วาจามั่น 01109-2 วิศวกรรมไฟฟ้า (แขนงวิศวกรรมโทรคมนาคม) (ม.6) - EE คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดูกำหนดการ
1210223-2 สิรภพ แสงทองคำ 01109-2 วิศวกรรมไฟฟ้า (แขนงวิศวกรรมโทรคมนาคม) (ม.6) - EE คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดูกำหนดการ
1210029-3 สิริวิษฐ์ โกมุทมุกสิกชาติ 01109-2 วิศวกรรมไฟฟ้า (แขนงวิศวกรรมโทรคมนาคม) (ม.6) - EE คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดูกำหนดการ