220
 เลขที่สมัครสอบ ชื่อ นามสกุล สาขาวิชา ชื่อสาขา คณะ กำหนดการสอบสัมภาษณ์
และตรวจสุขภาพ
2010024-4 ธรรพ์ณธร เสาวพันธุ์ 06302-0 คอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบและบริหารงานก่อสร้าง (หลักสูตรเทียบโอน 2 ปีครึ่ง) - CDM-R คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม ดูกำหนดการ
2010016-0 อารดา อุณรุทธิ์ 06302-0 คอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบและบริหารงานก่อสร้าง (หลักสูตรเทียบโอน 2 ปีครึ่ง) - CDM-R คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม ดูกำหนดการ