221
 เลขที่สมัครสอบ ชื่อ นามสกุล สาขาวิชา ชื่อสาขา คณะ กำหนดการสอบสัมภาษณ์
และตรวจสุขภาพ
1620007-3 คุณัญญา จงแจ้งกลาง 17101-2 การจัดการท่องเที่ยวและโรงแรม (ม.6) - TH คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ ดูกำหนดการ
1510106-6 ธนธรณ์ พาแก้ว 17101-2 การจัดการท่องเที่ยวและโรงแรม (ม.6) - TH คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ ดูกำหนดการ
1410205-7 เนตชนก โพธิทัศน์ 17101-2 การจัดการท่องเที่ยวและโรงแรม (ม.6) - TH คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ ดูกำหนดการ
1610161-0 วิภาวี พินิจ 17101-2 การจัดการท่องเที่ยวและโรงแรม (ม.6) - TH คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ ดูกำหนดการ
1020001-2 สุภาพร หลงศิริ 17101-2 การจัดการท่องเที่ยวและโรงแรม (ม.6) - TH คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ ดูกำหนดการ