221
 เลขที่สมัครสอบ ชื่อ นามสกุล สาขาวิชา ชื่อสาขา คณะ กำหนดการสอบสัมภาษณ์
และตรวจสุขภาพ
1110605-1 กฤตภาส เจียรนัยวงศ์ 01101-2 วิศวกรรมการผลิต (ม.6) - PE คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดูกำหนดการ
1110226-6 กัญจนพร ร่มเย็นใจ 01101-2 วิศวกรรมการผลิต (ม.6) - PE คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดูกำหนดการ
1110633-3 กุลนิษฐ์ แซ่บู๊ 01101-2 วิศวกรรมการผลิต (ม.6) - PE คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดูกำหนดการ
1110148-2 เขตโสภณ พิริยะเศวตชัย 01101-2 วิศวกรรมการผลิต (ม.6) - PE คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดูกำหนดการ
1110120-1 เจตนิพัทธ์ หัสสะครบุรี 01101-2 วิศวกรรมการผลิต (ม.6) - PE คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดูกำหนดการ
1110347-0 ชฎาพร เซี่ยงเห็น 01101-2 วิศวกรรมการผลิต (ม.6) - PE คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดูกำหนดการ
1110373-6 ธนพัฒน์ เข็มราช 01101-2 วิศวกรรมการผลิต (ม.6) - PE คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดูกำหนดการ
1110418-9 นภนภา กรุดนาค 01101-2 วิศวกรรมการผลิต (ม.6) - PE คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดูกำหนดการ
1110062-5 เบญจมาศ สายสุวรรณ 01101-2 วิศวกรรมการผลิต (ม.6) - PE คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดูกำหนดการ
1110432-0 ปฐมพงษ อักษร 01101-2 วิศวกรรมการผลิต (ม.6) - PE คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดูกำหนดการ
1110352-0 ปวริศ พลเพชร 01101-2 วิศวกรรมการผลิต (ม.6) - PE คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดูกำหนดการ
1110623-4 ปวริศร์ ผาสุข 01101-2 วิศวกรรมการผลิต (ม.6) - PE คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดูกำหนดการ
1110412-2 ปัณณวัฒน์ วุฒวัณณะ 01101-2 วิศวกรรมการผลิต (ม.6) - PE คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดูกำหนดการ
1110511-1 พชธกร เจนวงศ์ไพศาล 01101-2 วิศวกรรมการผลิต (ม.6) - PE คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดูกำหนดการ
1110335-5 ภวิกา ภวังค์จิตสกุล 01101-2 วิศวกรรมการผลิต (ม.6) - PE คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดูกำหนดการ
1130016-7 ศิริบูรณ์ พันธุ์พิริยะ 01101-2 วิศวกรรมการผลิต (ม.6) - PE คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดูกำหนดการ
1110663-0 ศิริพงศ์ บางจริง 01101-2 วิศวกรรมการผลิต (ม.6) - PE คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดูกำหนดการ
1110130-0 ศุภกร สานเสนา 01101-2 วิศวกรรมการผลิต (ม.6) - PE คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดูกำหนดการ
1110209-2 สุทธิภัทร ภู่งาม 01101-2 วิศวกรรมการผลิต (ม.6) - PE คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดูกำหนดการ
1110652-3 อนาวิล วราภรณ์ 01101-2 วิศวกรรมการผลิต (ม.6) - PE คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดูกำหนดการ