220
 เลขที่สมัครสอบ ชื่อ นามสกุล สาขาวิชา ชื่อสาขา คณะ กำหนดการสอบสัมภาษณ์
และตรวจสุขภาพ
1210275-2 กันทรากร ตั้งกิจจาวิสุทธิ์ 03115-3 เทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ แขนงวิชาคอมพิวเตอร์ (ปวช.) - ENET (C) วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ดูกำหนดการ
1210150-7 จิรพันธ์ จันทร์รักษ์ 03115-3 เทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ แขนงวิชาคอมพิวเตอร์ (ปวช.) - ENET (C) วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ดูกำหนดการ
1210294-3 จิรภัทร ศรีสมพันธุ์ 03115-3 เทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ แขนงวิชาคอมพิวเตอร์ (ปวช.) - ENET (C) วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ดูกำหนดการ
1210447-7 ฉัตรมงคล ศิวารัตน์ 03115-3 เทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ แขนงวิชาคอมพิวเตอร์ (ปวช.) - ENET (C) วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ดูกำหนดการ
1210243-0 ชยันต์โรตม์ พงศ์สถาพร 03115-3 เทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ แขนงวิชาคอมพิวเตอร์ (ปวช.) - ENET (C) วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ดูกำหนดการ
1210502-9 ทอง ม่วงใหม่ 03115-3 เทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ แขนงวิชาคอมพิวเตอร์ (ปวช.) - ENET (C) วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ดูกำหนดการ
1210297-6 ธณชาติ ประเสริฐสุข 03115-3 เทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ แขนงวิชาคอมพิวเตอร์ (ปวช.) - ENET (C) วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ดูกำหนดการ
1210458-4 ปาณัสม์ รอดเนียม 03115-3 เทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ แขนงวิชาคอมพิวเตอร์ (ปวช.) - ENET (C) วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ดูกำหนดการ
1210119-2 เปมทัต รักษาชัฎ 03115-3 เทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ แขนงวิชาคอมพิวเตอร์ (ปวช.) - ENET (C) วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ดูกำหนดการ
1210661-3 พงศ์กฤต ยิ่งยงธนสาร 03115-3 เทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ แขนงวิชาคอมพิวเตอร์ (ปวช.) - ENET (C) วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ดูกำหนดการ