221
 เลขที่สมัครสอบ ชื่อ นามสกุล สาขาวิชา ชื่อสาขา คณะ กำหนดการสอบสัมภาษณ์
และตรวจสุขภาพ
1210530-0 ฉัตรชัย เนียมพันธ์ 12101-3 เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้าและอัตโนมัติ - แขนงวิชาวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง (ปวช.) - EAet คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ดูกำหนดการ
1230001-8 ฉัตรชัย โกมารภัจกุล 12101-3 เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้าและอัตโนมัติ - แขนงวิชาวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง (ปวช.) - EAet คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ดูกำหนดการ
1230005-9 ชยากร พุ่มเจริญ 12101-3 เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้าและอัตโนมัติ - แขนงวิชาวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง (ปวช.) - EAet คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ดูกำหนดการ
1230013-3 นิติสิทธิ์ เลิศสรานนท์ 12101-3 เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้าและอัตโนมัติ - แขนงวิชาวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง (ปวช.) - EAet คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ดูกำหนดการ
1230028-1 ศุภลักษ์ จันทร์มณี 12101-3 เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้าและอัตโนมัติ - แขนงวิชาวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง (ปวช.) - EAet คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ดูกำหนดการ