220
 เลขที่สมัครสอบ ชื่อ นามสกุล สาขาวิชา ชื่อสาขา คณะ กำหนดการสอบสัมภาษณ์
และตรวจสุขภาพ
1010323-2 ชวนากร ชายศรี 03101-2 เทคโนโลยีวิศวกรรมแม่พิมพ์และเครื่องมือ (ม.6) - TDET วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ดูกำหนดการ
1010175-6 ณภัทฒ สุวรรณวงศ์ 03101-2 เทคโนโลยีวิศวกรรมแม่พิมพ์และเครื่องมือ (ม.6) - TDET วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ดูกำหนดการ
1310112-6 บุญลดา ฉลองทศพรชัย 03101-2 เทคโนโลยีวิศวกรรมแม่พิมพ์และเครื่องมือ (ม.6) - TDET วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ดูกำหนดการ
1010114-5 ภัทรคม ดับโศรก 03101-2 เทคโนโลยีวิศวกรรมแม่พิมพ์และเครื่องมือ (ม.6) - TDET วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ดูกำหนดการ
1010055-0 อนุชา น้ำจันทร์ 03101-2 เทคโนโลยีวิศวกรรมแม่พิมพ์และเครื่องมือ (ม.6) - TDET วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ดูกำหนดการ