220
 เลขที่สมัครสอบ ชื่อ นามสกุล สาขาวิชา ชื่อสาขา คณะ กำหนดการสอบสัมภาษณ์
และตรวจสุขภาพ
1110196-1 ชานน บุญมา 02102-3 วิศวกรรมการผลิตและอุตสาหการ (ปวช.) - TP คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ดูกำหนดการ
1110488-2 ธนากร คะตะวงค์ 02102-3 วิศวกรรมการผลิตและอุตสาหการ (ปวช.) - TP คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ดูกำหนดการ
1110065-8 ธเนษฐ บุญมีลาภ 02102-3 วิศวกรรมการผลิตและอุตสาหการ (ปวช.) - TP คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ดูกำหนดการ
1110010-4 นันท์นภัส เอี้ยวศิวิกูล 02102-3 วิศวกรรมการผลิตและอุตสาหการ (ปวช.) - TP คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ดูกำหนดการ
1110316-5 สุวาณี โพธิ์รินทร์ 02102-3 วิศวกรรมการผลิตและอุตสาหการ (ปวช.) - TP คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ดูกำหนดการ
1110416-3 อธิพัชร์ ศุภรัฐปริยกรณ์ 02102-3 วิศวกรรมการผลิตและอุตสาหการ (ปวช.) - TP คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ดูกำหนดการ