221
 เลขที่สมัครสอบ ชื่อ นามสกุล สาขาวิชา ชื่อสาขา คณะ กำหนดการสอบสัมภาษณ์
และตรวจสุขภาพ
1010029-5 ชายชาญ ไพณรินทร์ 14102 การบัญชี - BAcc คณะบริหารธุรกิจ ดูกำหนดการ
1010095-6 สุจิตราภรณ์ หมอกกล่อม 14102 การบัญชี - BAcc คณะบริหารธุรกิจ ดูกำหนดการ
1010099-8 สุดารัตน์ บุตรสาลี 14102 การบัญชี - BAcc คณะบริหารธุรกิจ ดูกำหนดการ