221
 
         
โครงการรับตรงเพื่อกระจายโอกาสสาหรับผู้เรียนดี (วุฒิ ปวช.)
       ตัวอย่าง...  111000-0    
         
        และ/หรือ    นามสกุล  
         
       
                                                       
                          ค้นหาตามสาขาวิชา
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
 คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม
รหัสสาขาวิชา รายชื่อสาขาวิชา ตรวจสอบรายชื่อ
06101 เทคโนโลยีสารสนเทศ  - IT สอบผ่าน 6 คน      
06102 การจัดการอุตสาหกรรม  - IM ไม่มีผู้สอบผ่าน / ไม่มีผู้สมัคร    
06103 เทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร  - TA ไม่มีผู้สอบผ่าน / ไม่มีผู้สมัคร    
06104 คอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบและบริหารงานก่อสร้าง - CA ไม่มีผู้สอบผ่าน / ไม่มีผู้สมัคร    
 คณะบริหารธุรกิจ
รหัสสาขาวิชา รายชื่อสาขาวิชา ตรวจสอบรายชื่อ
14101 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ - BCom สอบผ่าน 2 คน      
14102 การบัญชี - BAcc สอบผ่าน 3 คน      
14103 บริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ - BIBLA สอบผ่าน 1 คน      
 คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม
รหัสสาขาวิชา รายชื่อสาขาวิชา ตรวจสอบรายชื่อ
16101 การพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและทรัพยากรมนุษย์ - BBR สอบผ่าน 5 คน      
16102 การบริหารอุตสาหกรรมการผลิตและบริการ - BMS สอบผ่าน 4 คน      
 คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม
รหัสสาขาวิชา รายชื่อสาขาวิชา ตรวจสอบรายชื่อ
13101 กระบวนการอุตสาหกรรมเคมีและสิ่งแวดล้อม - ICPE ไม่มีผู้สอบผ่าน / ไม่มีผู้สมัคร    
13102 เทคโนโลยีพลังงานและการจัดการ - ETAM ไม่มีผู้สอบผ่าน / ไม่มีผู้สมัคร    
13201 กระบวนการอุตสาหกรรมเคมีและสิ่งแวดล้อม - ICPE ไม่มีผู้สอบผ่าน / ไม่มีผู้สมัคร    
13202 เทคโนโลยีพลังงานและการจัดการ - ETAM ไม่มีผู้สอบผ่าน / ไม่มีผู้สมัคร    
 คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์
รหัสสาขาวิชา รายชื่อสาขาวิชา ตรวจสอบรายชื่อ
04108 ฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์-กลุ่มวิชาฟิสิกส์อุตสาหกร - IMI ไม่มีผู้สอบผ่าน / ไม่มีผู้สมัคร    
04109 ฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์-กลุ่มวิชาอุปกรณ์การแพทย์ - IMI สอบผ่าน 4 คน      
04110 วิทยาการคอมพิวเตอร์ - CS สอบผ่าน 1 คน      
 คณะวิศวกรรมศาสตร์
รหัสสาขาวิชา รายชื่อสาขาวิชา ตรวจสอบรายชื่อ
01103 วิศวกรรมเคมี - Ch.E ไม่มีผู้สอบผ่าน / ไม่มีผู้สมัคร    
01113 วิศวกรรมอุตสาหการ  - IE สอบผ่าน 10 คน      
01117 วิศวกรรมวัสดุเชิงนวัตกรรม (หลักสูตรนานาชาติ) - MATE สอบผ่าน 3 คน      
01119 วิศวกรรมระบบเครื่องมือวัด - InSE สอบผ่าน 6 คน      
 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
รหัสสาขาวิชา รายชื่อสาขาวิชา ตรวจสอบรายชื่อ
03103 เทคโนโลยีวิศวกรรมการออกแบบและผลิตเครื่องจักรกล (สร้างเครื่อง - MDET สอบผ่าน 8 คน      
03105 เทคโนโลยีวิศวกรรมการทำความเย็นและปรับอากาศ - RAET สอบผ่าน 12 คน      
03110 เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ แขนงวิชาการผลิตเครื่องเรือน - InET (F) ไม่มีผู้สอบผ่าน / ไม่มีผู้สมัคร    
03112 การจัดการเทคโนโลยีการผลิตและสารสนเทศ - IPTM สอบผ่าน 10 คน      
03113 เทคโนโลยีวิศวกรรมการออกแบบและผลิตเครื่องจักรกล (ออกแบบฯ) - MDET สอบผ่าน 1 คน      
03117 เทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ แขนงวิชาวิชาการกระจายเสียงวิ - ENET (B) สอบผ่าน 6 คน      
03201 เทคโนโลยีวิศวกรรมแม่พิมพ์และเครื่องมือ - TDET สอบผ่าน 1 คน      
03202 เทคโนโลยีวิศวกรรมการเชื่อม - WDET สอบผ่าน 2 คน      
03203 เทคโนโลยีวิศวกรรมการออกแบบและผลิตเครื่องจักรกล (สร้างเครื่อง - MDET ไม่มีผู้สอบผ่าน / ไม่มีผู้สมัคร    
03204 เทคโนโลยีวิศวกรรมยานยนต์ - AMET สอบผ่าน 6 คน      
03205 เทคโนโลยีวิศวกรรมการทำความเย็นและปรับอากาศ - RAET ไม่มีผู้สอบผ่าน / ไม่มีผู้สมัคร    
03207 เทคโนโลยีวิศวกรรมพอลิเมอร์ - PoET ไม่มีผู้สอบผ่าน / ไม่มีผู้สมัคร    
03209 เทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ แขนงวิชาโทรคมนาคม - ENET (T) สอบผ่าน 5 คน      
03210 เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ แขนงวิชาการผลิตเครื่องเรือน - InET (F) ไม่มีผู้สอบผ่าน / ไม่มีผู้สมัคร    
03211 วิศวกรรมโยธาและเทคโนโลยี - CvET สอบผ่าน 6 คน      
03212 การจัดการเทคโนโลยีการผลิตและสารสนเทศ - IPTM สอบผ่าน 1 คน      
03213 เทคโนโลยีวิศวกรรมการออกแบบและผลิตเครื่องจักรกล (ออกแบบฯ) - MDET ไม่มีผู้สอบผ่าน / ไม่มีผู้สมัคร    
03218 เทคโนโลยีวิศวกรรมซ่อมบำรุงอากาศยาน - ACET สอบผ่าน 5 คน