221
 


โครงการ

ประกาศรายชื่อ
ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์

ประกาศรายชื่อ
ผู้สอบผ่านการคัดเลือก
  ปวช. 3 ปี / ปริญญาตรี 4 ปี 5 ปี / ปริญญาตรี 2–3 ปี เทียบโอน 2-3 ปี

 - โครงการรับตรง (รอบสมทบพิเศษ) สำหรับผู้มีวุฒิ ม.6 และ ปวช. TCAS รอบที่ 5 ระดับปริญญาตรี 4 ปี/5 ปี ประจำปีการศึกษา 2562  

 12 มิ.ย. 2562

13.00 น.

 14 มิ.ย. 2562

 - โครงการคัดเลือกตรงใช้คะแนน GAT/PAT ปีการศึกษา 2562  

 4 เม.ย. 2562

19.00 น.

 17 เม.ย. 2562

19.00 น.

 - โครงการคัดเลือกตรงใช้คะแนน O - NET เพื่อกระจายโอกาสสำหรับผู้เรียนดี ปีการศึกษา 2562  

 4 เม.ย. 2562

19.00 น.

 17 เม.ย. 2562

19.00 น.

 - รับตรง (สอบข้อเขียน) ปีการศึกษา 2562  

 21 มี.ค. 2562

19.00 น.

 1 เม.ย. 2562

19.00 น.

 - รับตรง 29 จังหวัด (วุฒิ ม.6)

 18 เม.ย. 2561

 24 เม.ย. 2561

 - รับตรงเพื่อกระจายโอกาสฯ ใช้คะแนน ONET (วุฒิ ม.6)

 23 เม.ย. 2561

 26 เม.ย. 2561

 - รับตรงเพื่อกระจายโอกาสสาหรับผู้เรียนดี (วุฒิ ปวช.)

 23 เม.ย. 2561

 26 เม.ย. 2561

 - รับตรง (รอบสมทบพิเศษ) สำหรับผู้มีวุฒิ ม.6 และ ปวช. TCAS  
   รอบที่ 5 ปีการศึกษา 2561

 11 ก.ค. 2561

 16 ก.ค. 2561

 - รับตรง (รอบสมทบพิเศษ) สำหรับผู้มีวุฒิ ม.6 และ ปวช. TCAS  
   รอบที่ 5 ปีการศึกษา 2561 (เพิ่มเติม)

 18 ก.ค. 2561

 19 ก.ค. 2561