220
 


โครงการ

ประกาศรายชื่อ
ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์

ประกาศรายชื่อ
ผู้สอบผ่านการคัดเลือก
  ปวช. 3 ปี / ปริญญาตรี 4 ปี 5 ปี / ปริญญาตรี 2–3 ปี เทียบโอน 2-3 ปี

 - โครงการรับตรง (สอบข้อเขียน) ปีการศึกษา 2563  

 26 มี.ค. 2563

18.00 น.

 7 เม.ย. 2563

19.00 น.

 - โครงการคัดเลือกตรงใช้คะแนน O-NET เพื่อกระจายโอกาสสำหรับผู้เรียนดี  

 31 มี.ค. 2563

18.00 น.

10 เม.ย. 2563
19.00 น.
 *


16 เม.ย. 2563
19.00 น.
 **

 - โครงการคัดเลือกตรงใช้คะแนน GAT/PAT 

 6 เม.ย. 2563

18.00 น.

 - โครงการคัดเลือกตรงใช้คะแนนวิชาสามัญ 9 วิชา 

 7 เม.ย. 2563

18.00 น.


          หมายเหตุ    *  วิทยาลัยนานาชาติและคณะที่จัดการเรียนการสอนที่ มจพ.ปราจีนบุรี
                                  **  คณะที่จัดการเรียนการสอนที่ มจพ.กรุงเทพฯ และมจพ.ระยอง