221
 
โครงการรับตรง (รอบสมทบพิเศษ) สำหรับผู้มีวุฒิ ม.6 และ ปวช. TCAS
รอบที่ 5 ระดับปริญญาตรี 4 ปี/5 ปี ประจำปีการศึกษา 2562 
โครงการคัดเลือกตรงใช้คะแนน GAT/PAT ปีการศึกษา 2562 
โครงการคัดเลือกตรงใช้คะแนน O - NET
เพื่อกระจายโอกาสสำหรับผู้เรียนดี ปีการศึกษา 2562 
โครงการรับตรง (สอบคัดเลือก) ปีการศึกษา 2562 
โครงการรับตรง 29 จังหวัด (วุฒิ ม.6)
โครงการรับตรงเพื่อกระจายโอกาสฯ ใช้คะแนน ONET (วุฒิ ม.6)
โครงการรับตรงเพื่อกระจายโอกาสสาหรับผู้เรียนดี (วุฒิ ปวช.)
รับตรง (รอบสมทบพิเศษ) สำหรับผู้มีวุฒิ ม.6 และ ปวช. TCAS  
รอบที่ 5 ปีการศึกษา 2561
รับตรง (รอบสมทบพิเศษ) สำหรับผู้มีวุฒิ ม.6 และ ปวช. TCAS
รอบที่ 5 ปีการศึกษา 2561 (เพิ่มเติม)