221
 
         
โครงการสมทบพิเศษ ปีการศึกษา 2560
       ตัวอย่าง...  111000-0    
         
        และ/หรือ    นามสกุล  
         
       
                                                       

ให้ผู้มีรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ พิมพ์ใบนัดตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม่
จาก http://health.icit.kmutnb.ac.th และนำมาในวันตรวจสุขภาพด้วย

                          ค้นหาตามสาขาวิชา
ระดับปริญญาตรี 4 ปี / ปริญญาตรี 5 ปี
 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
รหัสสาขาวิชา รายชื่อสาขาวิชา ตรวจสอบรายชื่อ
231 วิศวกรรมเครื่องกล - TM สอบผ่าน 30 คน      
232 วิศวกรรมการผลิตและอุตสาหการ - TP สอบผ่าน 20 คน      
233 วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ - TT-M สอบผ่าน 10 คน      
 คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม
รหัสสาขาวิชา รายชื่อสาขาวิชา ตรวจสอบรายชื่อ
377 เทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร  - TA สอบผ่าน 11 คน      
379 คอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบและบริหารงานก่อสร้าง - CA สอบผ่าน 24 คน      
 คณะบริหารธุรกิจ
รหัสสาขาวิชา รายชื่อสาขาวิชา ตรวจสอบรายชื่อ
631 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ - BCom สอบผ่าน 5 คน      
632 การบัญชี - BAcc สอบผ่าน 7 คน      
633 บริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ - BIBLA สอบผ่าน 13 คน      
 คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม
รหัสสาขาวิชา รายชื่อสาขาวิชา ตรวจสอบรายชื่อ
601 กระบวนการอุตสาหกรรมเคมีและสิ่งแวดล้อม - ICPE สอบผ่าน 17 คน      
602 เทคโนโลยีพลังงานและการจัดการ - ETAM สอบผ่าน 9 คน      
 คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์
รหัสสาขาวิชา รายชื่อสาขาวิชา ตรวจสอบรายชื่อ
201 คณิตศาสตร์ประยุกต์ (สมทบพิเศษ) - MA สอบผ่าน 10 คน      
202 เคมีอุตสาหกรรม (สมทบพิเศษ) - IC สอบผ่าน 30 คน      
204 เทคโนโลยีชีวภาพ (สมทบพิเศษ) - BT สอบผ่าน 91 คน      
205 เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม (สมทบพิเศษ) - ET สอบผ่าน 10 คน      
207 ฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์-กลุ่มวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ - IMI สอบผ่าน 10 คน      
208 วิทยาการคอมพิวเตอร์ (สมทบพิเศษ) - CS สอบผ่าน 40 คน      
209 สถิติประยุกต์ (สมทบพิเศษ) - AS สอบผ่าน 20 คน      
241 สถิติธุรกิจและการประกันภัย (สมทบพิเศษ) - ASB สอบผ่าน 20 คน      
242 คณิตศาสตร์เชิงวิทยาการคอมพิวเตอร์ (สมทบพิเศษ) - MC สอบผ่าน 10 คน      
247 ฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์-กลุ่มวิชาฟิสิกส์อุตสาหกร - IMI สอบผ่าน 10 คน      
258 วิทยาการคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรสองภาษา) - CS สอบผ่าน 10 คน      
267 ฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์-กลุ่มวิชาอุปกรณ์การแพทย์ - IMI สอบผ่าน 11 คน      
 คณะวิศวกรรมศาสตร์
รหัสสาขาวิชา รายชื่อสาขาวิชา ตรวจสอบรายชื่อ
146 วิศวกรรมโยธา (สมทบพิเศษ) - CE สอบผ่าน 50 คน      
195 วิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) - E-RE สอบผ่าน 1 คน      
895 วิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) - E-RE สอบผ่าน 30 คน      
 คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ
รหัสสาขาวิชา รายชื่อสาขาวิชา ตรวจสอบรายชื่อ
134 ออกแบบภายใน - Int.D สอบผ่าน 20 คน      
135 ออกแบบเซรามิกส์ - Cer.D สอบผ่าน 30 คน      
137 ศิลปประยุกต์และการออกแบบผลิตภัณฑ์ - App.D สอบผ่าน 20 คน      
138 สถาปัตยกรรม - Arch. สอบผ่าน 10 คน      
230 การออกแบบสำนักงานอัตโนมัติและการจัดการธุรกิจ - OA.B สอบผ่าน 10 คน      
 คณะอุตสาหกรรมเกษตร
รหัสสาขาวิชา รายชื่อสาขาวิชา ตรวจสอบรายชื่อ
311 วิทยาศาสตร์การอาหารและการจัดการ - FSM สอบผ่าน 15 คน      
313 นวัตกรรมและเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ - IPD สอบผ่าน 5 คน      
315 วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ - FSN สอบผ่าน 11 คน      
 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
รหัสสาขาวิชา รายชื่อสาขาวิชา ตรวจสอบรายชื่อ
101 เทคโนโลยีวิศวกรรมแม่พิมพ์และเครื่องมือ - TDET สอบผ่าน 30 คน      
105 เทคโนโลยีวิศวกรรมการทำความเย็นและปรับอากาศ (สมทบพิเศษ) - RAET สอบผ่าน 15 คน      
121 เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ (สมทบพิเศษ) - InET (F) สอบผ่าน 20 คน      
181 เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ แขนงวิชาการจัดการกระบวนการผลิต (ส - (InET)(M) สอบผ่าน 20 คน      
 วิทยาลัยนานาชาติ
รหัสสาขาวิชา รายชื่อสาขาวิชา ตรวจสอบรายชื่อ
691 การค้าระหว่างประเทศและธุรกิจโลจิสติกส์ - ITBL สอบผ่าน 30 คน