220
 
         
โครงการรับตรง (สอบข้อเขียน) ปีการศึกษา 2561
       ตัวอย่าง...  111000-0    
         
        และ/หรือ    นามสกุล  
         
       
                                                       

ให้ผู้มีรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ พิมพ์ใบนัดตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม่
จาก http://health.icit.kmutnb.ac.th และนำมาในวันตรวจสุขภาพด้วย

                          ค้นหาตามสาขาวิชา
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
รหัสสาขาวิชา รายชื่อสาขาวิชา ตรวจสอบรายชื่อ
3001 เครื่องกล โปรแกรมภาษาไทย - M สอบผ่าน 153 คน      
3002 ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ โปรแกรมภาษาไทย - E สอบผ่าน 87 คน      
3003 โยธา โปรแกรมภาษาไทย - C สอบผ่าน 67 คน      
3004 เครื่องกล โปรแกรมภาษาอังกฤษ - M สอบผ่าน 41 คน      
3005 ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ โปรแกรมภาษาอังกฤษ - EP สอบผ่าน 42 คน      
3006 โยธา โปรแกรมภาษาอังกฤษ - C สอบผ่าน 41 คน      
ระดับปริญญาตรี 4 ปี / ปริญญาตรี 5 ปี
 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
รหัสสาขาวิชา รายชื่อสาขาวิชา ตรวจสอบรายชื่อ
2101 วิศวกรรมเครื่องกล - TM ยังไม่ประกาศรายชื่อ    
2102 วิศวกรรมการผลิตและอุตสาหการ - TP ยังไม่ประกาศรายชื่อ    
2103 วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ - TT-M ยังไม่ประกาศรายชื่อ    
2104 วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ - TT-E ยังไม่ประกาศรายชื่อ    
2109 วิศวกรรมโยธาและการศึกษา (หลักสูตร 5 ปี) - CEE ยังไม่ประกาศรายชื่อ    
2111 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ (หลักสูตร 5 ปี) - CED ยังไม่ประกาศรายชื่อ    
 คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม
รหัสสาขาวิชา รายชื่อสาขาวิชา ตรวจสอบรายชื่อ
6101 เทคโนโลยีสารสนเทศ  - IT ยังไม่ประกาศรายชื่อ    
6102 การจัดการอุตสาหกรรม  - IM ยังไม่ประกาศรายชื่อ    
6103 เทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร  - TA ยังไม่ประกาศรายชื่อ    
6104 คอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบและบริหารงานก่อสร้าง - CA ยังไม่ประกาศรายชื่อ    
 คณะบริหารธุรกิจ
รหัสสาขาวิชา รายชื่อสาขาวิชา ตรวจสอบรายชื่อ
14101 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ - BCom ยังไม่ประกาศรายชื่อ    
14102 การบัญชี - BAcc ยังไม่ประกาศรายชื่อ    
14103 บริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ - BIBLA ยังไม่ประกาศรายชื่อ    
 คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ
รหัสสาขาวิชา รายชื่อสาขาวิชา ตรวจสอบรายชื่อ
17101 การจัดการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการโรงแรม - TH ยังไม่ประกาศรายชื่อ    
17102 บริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและการค้า - IBT ยังไม่ประกาศรายชื่อ    
 คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม
รหัสสาขาวิชา รายชื่อสาขาวิชา ตรวจสอบรายชื่อ
16101 การพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและทรัพยากรมนุษย์ - BBR ยังไม่ประกาศรายชื่อ    
16102 การบริหารอุตสาหกรรมการผลิตและบริการ - BMS ยังไม่ประกาศรายชื่อ    
 คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม
รหัสสาขาวิชา รายชื่อสาขาวิชา ตรวจสอบรายชื่อ
13101 กระบวนการอุตสาหกรรมเคมีและสิ่งแวดล้อม - ICPE ยังไม่ประกาศรายชื่อ    
13102 เทคโนโลยีพลังงานและการจัดการ - ETAM ยังไม่ประกาศรายชื่อ    
13201 กระบวนการอุตสาหกรรมเคมีและสิ่งแวดล้อม - ICPE ยังไม่ประกาศรายชื่อ    
13202 เทคโนโลยีพลังงานและการจัดการ - ETAM ยังไม่ประกาศรายชื่อ    
 คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์
รหัสสาขาวิชา รายชื่อสาขาวิชา ตรวจสอบรายชื่อ
4108 ฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์-กลุ่มวิชาฟิสิกส์อุตสาหกร - IMI ยังไม่ประกาศรายชื่อ    
4109 ฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์-กลุ่มวิชาอุปกรณ์การแพทย์ - IMI ยังไม่ประกาศรายชื่อ    
4110 วิทยาการคอมพิวเตอร์ - CS ยังไม่ประกาศรายชื่อ    
4111 วิทยาการคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรสองภาษา) - CSB ยังไม่ประกาศรายชื่อ    
4208 ฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์-กลุ่มวิชาฟิสิกส์อุตสาหกร - IMI ยังไม่ประกาศรายชื่อ    
4209 ฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์-กลุ่มวิชาอุปกรณ์การแพทย์ - IMI ยังไม่ประกาศรายชื่อ    
4210 วิทยาการคอมพิวเตอร์ - CS ยังไม่ประกาศรายชื่อ    
 คณะวิศวกรรมศาสตร์
รหัสสาขาวิชา รายชื่อสาขาวิชา ตรวจสอบรายชื่อ
1101 วิศวกรรมการผลิต - PE ยังไม่ประกาศรายชื่อ    
1102 วิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) - E-RE ยังไม่ประกาศรายชื่อ    
1105 วิศวกรรมเครื่องกล  - ME ยังไม่ประกาศรายชื่อ    
1106 วิศวกรรมการบินและอวกาศ - AE ยังไม่ประกาศรายชื่อ    
1107 วิศวกรรมการบินและอวกาศ (หลักสูตรนานาชาติ) - I-AE ยังไม่ประกาศรายชื่อ    
1108 วิศวกรรมไฟฟ้า แขนงวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง/แขนงวิศวกรรมควบคุมอัตโน - EE ยังไม่ประกาศรายชื่อ    
1109 วิศวกรรมไฟฟ้า (แขนงวิศวกรรมโทรคมนาคม) - EE ยังไม่ประกาศรายชื่อ    
1110 วิศวกรรมไฟฟ้า (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) - E-EE ยังไม่ประกาศรายชื่อ    
1111 วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ - CprE ยังไม่ประกาศรายชื่อ    
1112 วิศวกรรมโยธา - CE ยังไม่ประกาศรายชื่อ    
1113 วิศวกรรมอุตสาหการ  - IE ยังไม่ประกาศรายชื่อ    
1114 วิศวกรรมขนถ่ายวัสดุ - MHE ยังไม่ประกาศรายชื่อ    
1115 วิศวกรรมโลจิสติกส์ - LE ยังไม่ประกาศรายชื่อ    
1116 วิศวกรรมวัสดุ - MATE ยังไม่ประกาศรายชื่อ    
1117 วิศวกรรมวัสดุเชิงนวัตกรรม (หลักสูตรนานาชาติ) - MATE ยังไม่ประกาศรายชื่อ    
1118 วิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหกรรมและพลังงาน - IEE ยังไม่ประกาศรายชื่อ    
1119 วิศวกรรมระบบเครื่องมือวัด - InSE ยังไม่ประกาศรายชื่อ    
1215 วิศวกรรมโลจิสติกส์ - LE ยังไม่ประกาศรายชื่อ    
 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
รหัสสาขาวิชา รายชื่อสาขาวิชา ตรวจสอบรายชื่อ
12101 เทคโนโลยีวิศวกรรมการวัดคุมและอัตโนมัติ - แขนงวิชาวิศวกรรมการ - IAet ยังไม่ประกาศรายชื่อ    
12102 เทคโนโลยีวิศวกรรมการวัดคุมและอัตโนมัติ - แขนงวิชาวิศวกรรมอัต - IAet ยังไม่ประกาศรายชื่อ    
12103 เทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกลและยานยนต์ - แขนงวิชาวิศวกรรมเครื่ - MAet ยังไม่ประกาศรายชื่อ    
12104 เทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกลและยานยนต์ - แขนงวิชาวิศวกรรมยานยน - MAet ยังไม่ประกาศรายชื่อ    
12106 เทคโนโลยีวิศวกรรมวัสดุและกระบวนการผลิต - แขนงวิชาวิศวกรรมพอล - MPet ยังไม่ประกาศรายชื่อ    
12107 เทคโนโลยีวิศวกรรมวัสดุและกระบวนการผลิต - แขนงวิชาวิศวกรรมโลห - MPet ยังไม่ประกาศรายชื่อ    
12108 เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการและโลจิสติกส์  - ILet ยังไม่ประกาศรายชื่อ    
 คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ
รหัสสาขาวิชา รายชื่อสาขาวิชา ตรวจสอบรายชื่อ
11101 ออกแบบภายใน - Int.D ยังไม่ประกาศรายชื่อ    
11102 ออกแบบผลิตภัณฑ์นวัตกรรมเซรามิกส์ - Cer.D ยังไม่ประกาศรายชื่อ    
11103 ศิลปประยุกต์และออกแบบผลิตภัณฑ์ - App.D ยังไม่ประกาศรายชื่อ    
11104 สถาปัตยกรรม - Arch. ยังไม่ประกาศรายชื่อ    
11105 การจัดการงานออกแบบภายในและพัฒนาธุรกิจ - IDMB ยังไม่ประกาศรายชื่อ    
 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
รหัสสาขาวิชา รายชื่อสาขาวิชา ตรวจสอบรายชื่อ
3101 เทคโนโลยีวิศวกรรมแม่พิมพ์และเครื่องมือ - TDET ยังไม่ประกาศรายชื่อ    
3102 เทคโนโลยีวิศวกรรมการเชื่อม - WDET ยังไม่ประกาศรายชื่อ    
3103 เทคโนโลยีวิศวกรรมการออกแบบและผลิตเครื่องจักรกล (สร้างเครื่อง - MDET ยังไม่ประกาศรายชื่อ    
3104 เทคโนโลยีวิศวกรรมยานยนต์ - AMET ยังไม่ประกาศรายชื่อ    
3105 เทคโนโลยีวิศวกรรมการทำความเย็นและปรับอากาศ - RAET ยังไม่ประกาศรายชื่อ    
3106 เทคโนโลยีวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ - MTET ยังไม่ประกาศรายชื่อ    
3107 เทคโนโลยีวิศวกรรมพอลิเมอร์ - PoET ยังไม่ประกาศรายชื่อ    
3108 เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้้าและอิเล็กทรอนิกส์กำลัง (วิศวกรรมอิเล็ - PNET-PE ยังไม่ประกาศรายชื่อ    
3109 เทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ แขนงวิชาโทรคมนาคม - ENET (T) ยังไม่ประกาศรายชื่อ    
3110 เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ แขนงวิชาการผลิตเครื่องเรือน - InET (F) ยังไม่ประกาศรายชื่อ    
3111 วิศวกรรมโยธาและเทคโนโลยี - CvET ยังไม่ประกาศรายชื่อ    
3112 การจัดการเทคโนโลยีการผลิตและสารสนเทศ - IPTM ยังไม่ประกาศรายชื่อ    
3113 เทคโนโลยีวิศวกรรมการออกแบบและผลิตเครื่องจักรกล (ออกแบบฯ) - MDET ยังไม่ประกาศรายชื่อ    
3115 เทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ แขนงวิชาคอมพิวเตอร์ - ENET (C) ยังไม่ประกาศรายชื่อ    
3116 เทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ แขนงวิชาเครื่องมือวัดฯ - ENET (I) ยังไม่ประกาศรายชื่อ    
3117 เทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ แขนงวิชาวิชาการกระจายเสียงวิ - ENET (B) ยังไม่ประกาศรายชื่อ    
3118 เทคโนโลยีวิศวกรรมซ่อมบำรุงอากาศยาน - ACET ยังไม่ประกาศรายชื่อ    
3120 เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ แขนงวิชาการจัดการกระบวนการผลิต - InET (M) ยังไม่ประกาศรายชื่อ    
3201 เทคโนโลยีวิศวกรรมแม่พิมพ์และเครื่องมือ - TDET ยังไม่ประกาศรายชื่อ    
3202 เทคโนโลยีวิศวกรรมการเชื่อม - WDET ยังไม่ประกาศรายชื่อ    
3203 เทคโนโลยีวิศวกรรมการออกแบบและผลิตเครื่องจักรกล (สร้างเครื่อง - MDET ยังไม่ประกาศรายชื่อ    
3204 เทคโนโลยีวิศวกรรมยานยนต์ - AMET ยังไม่ประกาศรายชื่อ    
3205 เทคโนโลยีวิศวกรรมการทำความเย็นและปรับอากาศ - RAET ยังไม่ประกาศรายชื่อ    
3207 เทคโนโลยีวิศวกรรมพอลิเมอร์ - PoET ยังไม่ประกาศรายชื่อ    
3208 เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้้าและอิเล็กทรอนิกส์กำลัง (วิศวกรรมอิเล็ - PNET-PE ยังไม่ประกาศรายชื่อ    
3209 เทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ แขนงวิชาโทรคมนาคม - ENET (T) ยังไม่ประกาศรายชื่อ    
3210 เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ แขนงวิชาการผลิตเครื่องเรือน - InET (F) ยังไม่ประกาศรายชื่อ    
3211 วิศวกรรมโยธาและเทคโนโลยี - CvET ยังไม่ประกาศรายชื่อ    
3212 การจัดการเทคโนโลยีการผลิตและสารสนเทศ - IPTM ยังไม่ประกาศรายชื่อ    
3213 เทคโนโลยีวิศวกรรมการออกแบบและผลิตเครื่องจักรกล (ออกแบบฯ) - MDET ยังไม่ประกาศรายชื่อ    
3218 เทคโนโลยีวิศวกรรมซ่อมบำรุงอากาศยาน - ACET ยังไม่ประกาศรายชื่อ    
3219 เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์กำลัง(วิศวกรรมควบคุม) - PNET-CT ยังไม่ประกาศรายชื่อ    
3220 เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ แขนงวิชาการจัดการกระบวนการผลิต - InET (M) ยังไม่ประกาศรายชื่อ    
ระดับปริญญาตรีต่อเนื่อง 2 - 3 ปี / ปริญญาตรีเทียบโอน 2 - 3 ปี
 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
รหัสสาขาวิชา รายชื่อสาขาวิชา ตรวจสอบรายชื่อ
2301 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ - TCT-R ยังไม่ประกาศรายชื่อ    
2304 วิศวกรรมไฟฟ้า (ไฟฟ้ากำลัง) - TTE-Pow.-T ยังไม่ประกาศรายชื่อ    
2306 วิศวกรรมไฟฟ้า (อิเล็กทรอนิกส์) - TTE-Elec.-T ยังไม่ประกาศรายชื่อ    
2308 วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์  - TTT-M-T ยังไม่ประกาศรายชื่อ    
2309 วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ - TTT-E-T ยังไม่ประกาศรายชื่อ    
2310 วิศวกรรมเครื่องกล - TTM - T ยังไม่ประกาศรายชื่อ    
2311 วิศวกรรมการผลิตและอุตสาหการ - TTP - T ยังไม่ประกาศรายชื่อ    
 คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม
รหัสสาขาวิชา รายชื่อสาขาวิชา ตรวจสอบรายชื่อ
6301 เทคโนโลยีสารสนเทศ - ITI-R ยังไม่ประกาศรายชื่อ    
6302 คอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบและบริหารงานก่อสร้าง (หลักสูตรเทียบโอน  - CDM-R ยังไม่ประกาศรายชื่อ    
6303 การจัดการอุตสาหกรรม  - IMT-R ยังไม่ประกาศรายชื่อ    
6304 เทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร (หลักสูตรเทียบโอน 2 ปีครึ่ง) - TAM - R ยังไม่ประกาศรายชื่อ    
 คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ
รหัสสาขาวิชา รายชื่อสาขาวิชา ตรวจสอบรายชื่อ
17301 บริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและการค้า - IBTT-R ยังไม่ประกาศรายชื่อ    
 คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม
รหัสสาขาวิชา รายชื่อสาขาวิชา ตรวจสอบรายชื่อ
16301 การบริหารอุตสาหกรรมการผลิตและบริการ - BMSs ยังไม่ประกาศรายชื่อ    
16302 การบริหารอุตสาหกรรมการผลิตและบริการ - BMSx ยังไม่ประกาศรายชื่อ    
 คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์
รหัสสาขาวิชา รายชื่อสาขาวิชา ตรวจสอบรายชื่อ
4301 ฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์ - กลุ่มวิชาฟิสิกส์อุตสาห - IMIs-R ยังไม่ประกาศรายชื่อ    
4302 ฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์ - กลุ่มวิชาอุปกรณ์การแพท - IMIs-R ยังไม่ประกาศรายชื่อ    
4401 ฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์ - กลุ่มวิชาฟิสิกส์อุตสาห - IMIs-R ยังไม่ประกาศรายชื่อ    
4402 ฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์ - กลุ่มวิชาอุปกรณ์การแพท - IMIs-R ยังไม่ประกาศรายชื่อ    
 คณะวิศวกรรมศาสตร์
รหัสสาขาวิชา รายชื่อสาขาวิชา ตรวจสอบรายชื่อ
1301 วิศวกรรมระบบเครื่องมือวัด - InSE-R ยังไม่ประกาศรายชื่อ    
1401 วิศวกรรมระบบเครื่องมือวัด - InSE-R ยังไม่ประกาศรายชื่อ    
 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
รหัสสาขาวิชา รายชื่อสาขาวิชา ตรวจสอบรายชื่อ
3301 เทคโนโลยีการเชื่อม - WDT-R ยังไม่ประกาศรายชื่อ    
3302 เทคโนโลยีการเชื่อม - WDT-T ยังไม่ประกาศรายชื่อ    
3303 เทคโนโลยีเครื่องกล (ออกแบบเครื่องกล) - MDT-R ยังไม่ประกาศรายชื่อ    
3304 เทคโนโลยีเครื่องกล (ออกแบบเครื่องกล) - MDT-T ยังไม่ประกาศรายชื่อ    
3305 เทคโนโลยีเครื่องกล (ออกแบบแม่พิมพ์) - TDT-T ยังไม่ประกาศรายชื่อ    
3306 เทคโนโลยีเครื่องต้นกำลัง (เครื่องต้นกำลังอุตสาหกรรม) - IPT-R ยังไม่ประกาศรายชื่อ    
3307 เทคโนโลยีเครื่องต้นกำลัง (เครื่องต้นกำลังอุตสาหกรรม) - IPT-T ยังไม่ประกาศรายชื่อ    
3308 เทคโนโลยีเครื่องต้นกำลัง (เทคโนโลยียานยนต์) - AMT-R ยังไม่ประกาศรายชื่อ    
3309 เทคโนโลยีเครื่องต้นกำลัง (เทคโนโลยียานยนต์) - AMT-T ยังไม่ประกาศรายชื่อ    
3310 เทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์กำลัง - PNT-R ยังไม่ประกาศรายชื่อ    
3311 เทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์กำลัง - PNT-T ยังไม่ประกาศรายชื่อ    
3312 เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ (เครื่องมือวัดและควบคุม) - EIT-R ยังไม่ประกาศรายชื่อ    
3314 เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ (โทรคมนาคม) - ETT-R ยังไม่ประกาศรายชื่อ    
3316 เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ (คอมพิวเตอร์) - ECT-R ยังไม่ประกาศรายชื่อ    
3318 เทคโนโลยีวิศวกรรมแม่พิมพ์และเครื่องมือ  - TDET-R ยังไม่ประกาศรายชื่อ    
3320 เทคโนโลยีแมคคาทรอนิกส์ - MtT - R ยังไม่ประกาศรายชื่อ    
3321 เทคโนโลยีวิศวกรรมการออกแบบและผลิตเครื่องจักรกล (สร้างเครื่อง - MDET (M) - 2R ยังไม่ประกาศรายชื่อ    
3322 เทคโนโลยีวิศวกรรมการออกแบบและผลิตเครื่องจักรกล (ออกแบบผลิตภั - MDET (D) - 2R ยังไม่ประกาศรายชื่อ    
3325 เทคโนโลยีวิศวกรรมการทำความเย็นและปรับอากาศ - RAET - 2R ยังไม่ประกาศรายชื่อ    
3408 เทคโนโลยีเครื่องต้นกำลัง (เทคโนโลยียานยนต์) - AMT-R ยังไม่ประกาศรายชื่อ    
3423 เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์กำลัง - PnET (PE) ยังไม่ประกาศรายชื่อ