221
 
         
โครงการรับตรง 29 จังหวัด (วุฒิ ม.6)
       ตัวอย่าง...  111000-0    
         
        และ/หรือ    นามสกุล  
         
       
                                                       

ให้ผู้มีรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ พิมพ์ใบนัดตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม่
จาก http://health.icit.kmutnb.ac.th และนำมาในวันตรวจสุขภาพด้วย

                          ค้นหาตามสาขาวิชา
ระดับปริญญาตรี 4 ปี / ปริญญาตรี 5 ปี
 คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม
รหัสสาขาวิชา รายชื่อสาขาวิชา ตรวจสอบรายชื่อ
06101 เทคโนโลยีสารสนเทศ  - IT สอบผ่าน 42 คน      
06102 การจัดการอุตสาหกรรม  - IM สอบผ่าน 13 คน      
06103 เทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร  - TA สอบผ่าน 3 คน      
06104 คอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบและบริหารงานก่อสร้าง - CA สอบผ่าน 13 คน      
 คณะบริหารธุรกิจ
รหัสสาขาวิชา รายชื่อสาขาวิชา ตรวจสอบรายชื่อ
14101 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ - BCom สอบผ่าน 14 คน      
14102 การบัญชี - BAcc สอบผ่าน 110 คน      
14103 บริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ - BIBLA สอบผ่าน 179 คน      
 คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ
รหัสสาขาวิชา รายชื่อสาขาวิชา ตรวจสอบรายชื่อ
17101 การจัดการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการโรงแรม - TH สอบผ่าน 37 คน      
17102 บริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและการค้า - IBT สอบผ่าน 34 คน      
 คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม
รหัสสาขาวิชา รายชื่อสาขาวิชา ตรวจสอบรายชื่อ
16101 การพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและทรัพยากรมนุษย์ - BBR สอบผ่าน 20 คน      
16102 การบริหารอุตสาหกรรมการผลิตและบริการ - BMS สอบผ่าน 20 คน      
 คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม
รหัสสาขาวิชา รายชื่อสาขาวิชา ตรวจสอบรายชื่อ
13101 กระบวนการอุตสาหกรรมเคมีและสิ่งแวดล้อม - ICPE สอบผ่าน 26 คน      
13102 เทคโนโลยีพลังงานและการจัดการ - ETAM สอบผ่าน 15 คน      
13201 กระบวนการอุตสาหกรรมเคมีและสิ่งแวดล้อม - ICPE สอบผ่าน 7 คน      
13202 เทคโนโลยีพลังงานและการจัดการ - ETAM สอบผ่าน 6 คน      
 คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์
รหัสสาขาวิชา รายชื่อสาขาวิชา ตรวจสอบรายชื่อ
04101 คณิตศาสตร์ประยุกต์ - MA สอบผ่าน 10 คน      
04102 เคมีอุตสาหกรรม - IC สอบผ่าน 30 คน      
04107 ฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์-กลุ่มวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ - IMI สอบผ่าน 10 คน      
04108 ฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์-กลุ่มวิชาฟิสิกส์อุตสาหกร - IMI สอบผ่าน 10 คน      
04109 ฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์-กลุ่มวิชาอุปกรณ์การแพทย์ - IMI สอบผ่าน 15 คน      
04112 สถิติประยุกต์ - AS สอบผ่าน 20 คน      
04113 สถิติธุรกิจและการประกันภัย - ASB สอบผ่าน 10 คน      
04114 คณิตศาสตร์เชิงวิทยาการคอมพิวเตอร์ - MC สอบผ่าน 10 คน      
04115 วิศวกรรมชีวการแพทย์ - BME สอบผ่าน 5 คน      
04116 ฟิสิกส์วิศวกรรม (หลักสูตรสองภาษา) แขนงวิชาวิศวกรรมไมโครและนา - EPH สอบผ่าน 5 คน      
04117 ฟิสิกส์วิศวกรรม (หลักสูตรสองภาษา) แขนงวิชาวิทยาศาสตร์และวิศว - EPH สอบผ่าน 5 คน      
04201 คณิตศาสตร์ประยุกต์ - MA สอบผ่าน 10 คน      
04207 ฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์-กลุ่มวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ - IMI สอบผ่าน 10 คน      
04208 ฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์-กลุ่มวิชาฟิสิกส์อุตสาหกร - IMI สอบผ่าน 10 คน      
04209 ฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์-กลุ่มวิชาอุปกรณ์การแพทย์ - IMI สอบผ่าน 15 คน      
04212 สถิติประยุกต์ - AS สอบผ่าน 10 คน      
04213 สถิติธุรกิจและการประกันภัย - ASB สอบผ่าน 10 คน      
04214 คณิตศาสตร์เชิงวิทยาการคอมพิวเตอร์ - MC สอบผ่าน 10 คน      
 คณะวิศวกรรมศาสตร์
รหัสสาขาวิชา รายชื่อสาขาวิชา ตรวจสอบรายชื่อ
01101 วิศวกรรมการผลิต - PE สอบผ่าน 30 คน      
01102 วิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) - E-RE สอบผ่าน 41 คน      
01103 วิศวกรรมเคมี - Ch.E สอบผ่าน 35 คน      
01104 วิศวกรรมเคมี (หลักสูตรนานาชาติ) - I-Ch.E สอบผ่าน 18 คน      
01105 วิศวกรรมเครื่องกล  - ME สอบผ่าน 35 คน      
01106 วิศวกรรมการบินและอวกาศ - AE สอบผ่าน 10 คน      
01107 วิศวกรรมการบินและอวกาศ (หลักสูตรนานาชาติ) - I-AE สอบผ่าน 10 คน      
01110 วิศวกรรมไฟฟ้า (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) - E-EE สอบผ่าน 10 คน      
01111 วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ - CprE สอบผ่าน 5 คน      
01112 วิศวกรรมโยธา - CE สอบผ่าน 5 คน      
01113 วิศวกรรมอุตสาหการ  - IE สอบผ่าน 10 คน      
01114 วิศวกรรมขนถ่ายวัสดุ - MHE สอบผ่าน 5 คน      
01115 วิศวกรรมโลจิสติกส์ - LE สอบผ่าน 15 คน      
01116 วิศวกรรมวัสดุ - MATE สอบผ่าน 35 คน      
01117 วิศวกรรมวัสดุเชิงนวัตกรรม (หลักสูตรนานาชาติ) - MATE สอบผ่าน 1 คน      
01119 วิศวกรรมระบบเครื่องมือวัด - InSE สอบผ่าน 14 คน      
01215 วิศวกรรมโลจิสติกส์ - LE สอบผ่าน 15 คน      
 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
รหัสสาขาวิชา รายชื่อสาขาวิชา ตรวจสอบรายชื่อ
12101 เทคโนโลยีวิศวกรรมการวัดคุมและอัตโนมัติ - แขนงวิชาวิศวกรรมการ - IAet สอบผ่าน 5 คน      
12102 เทคโนโลยีวิศวกรรมการวัดคุมและอัตโนมัติ - แขนงวิชาวิศวกรรมอัต - IAet สอบผ่าน 5 คน      
12103 เทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกลและยานยนต์ - แขนงวิชาวิศวกรรมเครื่ - MAet สอบผ่าน 5 คน      
12104 เทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกลและยานยนต์ - แขนงวิชาวิศวกรรมยานยน - MAet สอบผ่าน 5 คน      
12105 เทคโนโลยีวิศวกรรมกระบวนการเคมี - CPet สอบผ่าน 5 คน      
12106 เทคโนโลยีวิศวกรรมวัสดุและกระบวนการผลิต - แขนงวิชาวิศวกรรมพอล - MPet สอบผ่าน 5 คน      
12107 เทคโนโลยีวิศวกรรมวัสดุและกระบวนการผลิต - แขนงวิชาวิศวกรรมโลห - MPet สอบผ่าน 5 คน      
12108 เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการและโลจิสติกส์  - ILet สอบผ่าน 5 คน      
 คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ
รหัสสาขาวิชา รายชื่อสาขาวิชา ตรวจสอบรายชื่อ
11101 ออกแบบภายใน - Int.D สอบผ่าน 70 คน      
11102 ออกแบบผลิตภัณฑ์นวัตกรรมเซรามิกส์ - Cer.D สอบผ่าน 24 คน      
11103 ศิลปประยุกต์และออกแบบผลิตภัณฑ์ - App.D สอบผ่าน 60 คน      
11104 สถาปัตยกรรม - Arch. สอบผ่าน 40 คน      
11105 การจัดการงานออกแบบภายในและพัฒนาธุรกิจ - IDMB สอบผ่าน 50 คน      
 คณะอุตสาหกรรมเกษตร
รหัสสาขาวิชา รายชื่อสาขาวิชา ตรวจสอบรายชื่อ
05101 วิทยาศาสตร์การอาหารและการจัดการ - FSM สอบผ่าน 2 คน      
05102 นวัตกรรมและเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ - IPD สอบผ่าน 2 คน      
05103 วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ - FSN สอบผ่าน 13 คน      
 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
รหัสสาขาวิชา รายชื่อสาขาวิชา ตรวจสอบรายชื่อ
03102 เทคโนโลยีวิศวกรรมการเชื่อม - WDET สอบผ่าน 7 คน      
03104 เทคโนโลยีวิศวกรรมยานยนต์ - AMET สอบผ่าน 15 คน      
03105 เทคโนโลยีวิศวกรรมการทำความเย็นและปรับอากาศ - RAET สอบผ่าน 13 คน      
03107 เทคโนโลยีวิศวกรรมพอลิเมอร์ - PoET สอบผ่าน 15 คน      
03108 เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้้าและอิเล็กทรอนิกส์กำลัง (วิศวกรรมอิเล็ - PNET-PE สอบผ่าน 17 คน      
03109 เทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ แขนงวิชาโทรคมนาคม - ENET (T) สอบผ่าน 10 คน      
03110 เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ แขนงวิชาการผลิตเครื่องเรือน - InET (F) สอบผ่าน 3 คน      
03111 วิศวกรรมโยธาและเทคโนโลยี - CvET สอบผ่าน 15 คน      
03112 การจัดการเทคโนโลยีการผลิตและสารสนเทศ - IPTM สอบผ่าน 25 คน      
03113 เทคโนโลยีวิศวกรรมการออกแบบและผลิตเครื่องจักรกล (ออกแบบฯ) - MDET สอบผ่าน 10 คน      
03115 เทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ แขนงวิชาคอมพิวเตอร์ - ENET (C) สอบผ่าน 10 คน      
03116 เทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ แขนงวิชาเครื่องมือวัดฯ - ENET (I) สอบผ่าน 10 คน      
03117 เทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ แขนงวิชาวิชาการกระจายเสียงวิ - ENET (B) สอบผ่าน 5 คน      
03118 เทคโนโลยีวิศวกรรมซ่อมบำรุงอากาศยาน - ACET สอบผ่าน 15 คน      
03120 เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ แขนงวิชาการจัดการกระบวนการผลิต - InET (M) สอบผ่าน 15 คน      
03201 เทคโนโลยีวิศวกรรมแม่พิมพ์และเครื่องมือ - TDET สอบผ่าน 10 คน      
03202 เทคโนโลยีวิศวกรรมการเชื่อม - WDET สอบผ่าน 1 คน      
03203 เทคโนโลยีวิศวกรรมการออกแบบและผลิตเครื่องจักรกล (สร้างเครื่อง - MDET สอบผ่าน 9 คน      
03204 เทคโนโลยีวิศวกรรมยานยนต์ - AMET สอบผ่าน 15 คน      
03205 เทคโนโลยีวิศวกรรมการทำความเย็นและปรับอากาศ - RAET ไม่มีผู้สอบผ่าน / ไม่มีผู้สมัคร    
03206 เทคโนโลยีวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ - MTET สอบผ่าน 15 คน      
03207 เทคโนโลยีวิศวกรรมพอลิเมอร์ - PoET สอบผ่าน 1 คน      
03208 เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้้าและอิเล็กทรอนิกส์กำลัง (วิศวกรรมอิเล็ - PNET-PE สอบผ่าน 12 คน      
03209 เทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ แขนงวิชาโทรคมนาคม - ENET (T) สอบผ่าน 4 คน      
03210 เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ แขนงวิชาการผลิตเครื่องเรือน - InET (F) สอบผ่าน 1 คน      
03211 วิศวกรรมโยธาและเทคโนโลยี - CvET สอบผ่าน 20 คน      
03212 การจัดการเทคโนโลยีการผลิตและสารสนเทศ - IPTM สอบผ่าน 27 คน      
03213 เทคโนโลยีวิศวกรรมการออกแบบและผลิตเครื่องจักรกล (ออกแบบฯ) - MDET สอบผ่าน 1 คน      
03218 เทคโนโลยีวิศวกรรมซ่อมบำรุงอากาศยาน - ACET สอบผ่าน 15 คน      
03219 เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์กำลัง(วิศวกรรมควบคุม) - PNET-CT สอบผ่าน 8 คน      
03220 เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ แขนงวิชาการจัดการกระบวนการผลิต - InET (M) สอบผ่าน 13 คน      
 วิทยาลัยนานาชาติ
รหัสสาขาวิชา รายชื่อสาขาวิชา ตรวจสอบรายชื่อ
15101 การค้าระหว่างประเทศและธุรกิจโลจิสติกส์ - ITBL สอบผ่าน 60 คน