221
 
         
โครงการคัดเลือกตรงใช้คะแนน O - NET เพื่อกระจายโอกาสสำหรับผู้เรียนดี ปีการศึกษา 2562
       ตัวอย่าง...  111000-0    
         
        และ/หรือ    นามสกุล  
         
       
                                                       

ให้ผู้มีรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ พิมพ์ใบนัดตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม่
จาก http://health.icit.kmutnb.ac.th และนำมาในวันตรวจสุขภาพด้วย

                          ค้นหาตามสาขาวิชา
ระดับปริญญาตรี 4 ปี / ปริญญาตรี 5 ปี
 คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม
รหัสสาขาวิชา รายชื่อสาขาวิชา ตรวจสอบรายชื่อ
06101-2 เทคโนโลยีสารสนเทศ  - IT สอบผ่าน 15 คน      
06102-2 การจัดการอุตสาหกรรม  - IM สอบผ่าน 6 คน      
06103-2 เทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร  - TA สอบผ่าน 1 คน      
06104-2 คอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบและบริหารงานก่อสร้าง - CA ไม่มีผู้สอบผ่าน / ไม่มีผู้สมัคร    
06105-2 วิศวกรรมสารสนเทศและเครือข่าย  - INE สอบผ่าน 6 คน      
06106-2 เทคโนโลยีเครื่องกลและกระบวนการผลิต - MM สอบผ่าน 2 คน      
 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
รหัสสาขาวิชา รายชื่อสาขาวิชา ตรวจสอบรายชื่อ
07101-2 วิทยาการสารสนเทศเพื่อเศรษฐกิจดิจิทัล (หลักสูตรนานาชาติ) - I-BIT สอบผ่าน 8 คน      
 คณะบริหารธุรกิจและศึกษาทั่วไป
รหัสสาขาวิชา รายชื่อสาขาวิชา ตรวจสอบรายชื่อ
14101-2 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ - BCom สอบผ่าน 7 คน      
14102-2 การบัญชี - BAcc สอบผ่าน 18 คน      
14103-2 บริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ - BIBLA สอบผ่าน 27 คน      
 คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ
รหัสสาขาวิชา รายชื่อสาขาวิชา ตรวจสอบรายชื่อ
17101-2 การจัดการท่องเที่ยวและโรงแรม - TH สอบผ่าน 4 คน      
17102-2 บริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและการค้า - IBT สอบผ่าน 8 คน      
 คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม
รหัสสาขาวิชา รายชื่อสาขาวิชา ตรวจสอบรายชื่อ
16101-2 การพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและทรัพยากรมนุษย์ - BBR สอบผ่าน 10 คน      
16102-2 การบริหารอุตสาหกรรมการผลิตและบริการ - BMS สอบผ่าน 10 คน      
 คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม
รหัสสาขาวิชา รายชื่อสาขาวิชา ตรวจสอบรายชื่อ
13101-2 กระบวนการอุตสาหกรรมเคมีและสิ่งแวดล้อม - ICPE สอบผ่าน 4 คน      
13102-2 เทคโนโลยีพลังงานและการจัดการ - ETAM สอบผ่าน 2 คน      
13201-2 กระบวนการอุตสาหกรรมเคมีและสิ่งแวดล้อม - ICPE สอบผ่าน 1 คน      
13202-2 เทคโนโลยีพลังงานและการจัดการ - ETAM ไม่มีผู้สอบผ่าน / ไม่มีผู้สมัคร    
 คณะอุตสาหกรรมเกษตร
รหัสสาขาวิชา รายชื่อสาขาวิชา ตรวจสอบรายชื่อ
05101-2 วิทยาศาสตร์การอาหารและการจัดการ - FSM สอบผ่าน 7 คน      
05102-2 นวัตกรรมและเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ แขนงวิชาการออกแบบและพั - HBPD สอบผ่าน 2 คน      
05103-2 วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ - FSN สอบผ่าน 5 คน      
05104-2 นวัตกรรมและเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ แขนงวิชาเทคโนโลยีการพั - FPPD สอบผ่าน 4 คน      
 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
รหัสสาขาวิชา รายชื่อสาขาวิชา ตรวจสอบรายชื่อ
03110-2 เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ แขนงวิชาการผลิตเครื่องเรือน - InET (F) สอบผ่าน 5 คน      
03120-2 เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ แขนงวิชาการจัดการกระบวนการผลิต - InET (M) สอบผ่าน 5 คน      
03209-2 เทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ แขนงวิชาโทรคมนาคม - ENET (T) สอบผ่าน 5 คน      
03210-2 เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ แขนงวิชาการผลิตเครื่องเรือน - InET (F) สอบผ่าน 2 คน      
03220-2 เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ แขนงวิชาการจัดการกระบวนการผลิต - InET (M) สอบผ่าน 10 คน      
 วิทยาลัยนานาชาติ
รหัสสาขาวิชา รายชื่อสาขาวิชา ตรวจสอบรายชื่อ
15101-2 การค้าระหว่างประเทศและธุรกิจโลจิสติกส์ - ITBL สอบผ่าน 15 คน